Zgłoś uwagę Gryfy
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Kalendarz

separator
Nazwa wydarzenia
Data
Lokalizacja
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamkn...
2019-11-19, - ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki. 
Krzysztof Bramorski oraz Wojciech Skowyrko przedstawią procedury oraz obowiązki, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego. Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych. Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

Termin: 19.11.2019
Miejsce: BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, II p.
Koszt: 450,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: https://bso-group.com/zamkniecie-roku-obrotowego/

2019-11-19
ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław
Cyfryzacja miękkiego HR, czy to się opłaca?
Cyfryzacja miękkiego HR, czy to się opłaca?
Cyfryzacja miękkiego HR, czy t...
2019-07-23, 11:00 - Webinarium

Webinarium Cyfryzacja miękkiego HR, czy to się opłaca? adresowane jest do dyrektorów personalnych, pracowników odpowiadających za procesy miękkiego HR i HR biznes partnerów, którzy na codzień borykają się z wyzwaniami dzisiejszego rynku pracy. Odbiorcami mogą być także osoby odpowiadające za technologię, których zadaniem jest wsparcie HR w doborze odpowiedich narzędzi IT. Przez 60 minut postaram się omówić zarówno trendy na rynku jak i odpowiedzieć na pytanie, jak podejść do procesu cyfyzacji, od czego zacząć, jak nakreślić mapę drogową i jak przygotować pracowników.

Plan spotkania:

 • Dlaczego cyfryzacja - moda czy konieczność?
 • Cyfrowy proces from hire to retire - czy to możliwe?
 • Employee experiance - co to i po co to?

Co brać pod uwagę, aby inwestycja się zwróciła?

Prowadząca: Anna Gnoińska

Więcej informacji: http://bit.ly/30rFRXi

2019-07-23 11:00
Webinarium
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 roku
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 roku
Rewolucyjne zmiany w dokumenta...
2019-07-26, - Wrocław

 Program szkolenia:

 • Zmiany w Kodeksie pracy – dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
  • Ograniczenie zakresu danych osobowych których podania ma prawo żądać pracodawca.
  • Zbieranie danych osobowych kandydatów i pracowników za ich zgodą uregulowane w Kodeksie pracy.
  • Nowe zasady pozyskiwania danych biometrycznych od pracowników.
  • Nowe regulacje dot. monitoringu wizyjnego w firmie – czy wszędzie można zamontować kamery?
  • Nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu innego rodzaju (np. komputerów służbowych, monitoring GPS, monitoring telemetryczny floty samochodowej)
  • Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy – co się zmieniło?
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
  • Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
  • Do czego przeznaczona jest nowa część D?
  • Zmiana zasad przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – równy status z aktami osobowymi
  • Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
 • Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  • Czy jest to obowiązkowe?
  • Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
  • Kwestia podpisu elektronicznego
  • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
  • Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
  • Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?
 • Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
  • Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
  • Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
  • Zatarcie kary porządkowej.
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 • Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
 • Wystawianie świadectwa pracy.
 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
 • Dokumentacja ZUS – co musimy przechowywać?
 • Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
 • Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 • Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

Termin: 26.07.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-07-26
Wrocław
Podatek VAT od podstaw w 2019 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji
Podatek VAT od podstaw w 2019 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji
Podatek VAT od podstaw w 2019 ...
2019-07-24, - Wrocław

 Program szkolenia:

 • Zagadnienia wstępne:
  • zakres czynności opodatkowanych w podatku od towarów i usług,
  • zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu np. odszkodowania,
  • pojęcie podatnika podatku VAT – kto jest traktowany jako podatnik?
 • Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
  • moment wykonania usługi – zasady ustalania,
  • sposób określania daty dokonania dostawy/wykonania usługi,
  • zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
  • sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
  • transakcje na przełomie miesięcy – reguły postępowania.
 • Przedmiot opodatkowania:
  • stawki podatku od towarów i usług (podstawowa, obniżona),
  • warunki korzystania ze zwolnień,
  • planowane zmiany.
 • Zasady odliczania podatku naliczonego:
  • przesłanki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie przez korektę deklaracji podatkowej,
  • sytuacje, w których nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • Reguły dotyczące faktur:
  • terminy wystawiania faktur,
  • elementy faktury,
  • faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
  • zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
  • korekty in plus i in minus – zasady rozliczania,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  • anulowanie faktury.
 • Faktur elektronicznych w praktyce:
  • niezbędne wymogi stosowania faktur elektronicznych,
  • sposób wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz faktur korygujących w formie elektronicznej,
  • potwierdzenie odbioru korekty przesłanej w formie elektronicznej.
 • Samochody w firmie a podatek VAT
  • zasady odliczenia podatku – kiedy 50% a kiedy 100%?
  • samochód na cele prywatne a podatek VAT,
  • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu.
 • Co trzeba wiedzieć o mechanizmie Split payment (podzielonej płatności)?:
  • podmioty zobowiązane do stosowania Split payment,
  • mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty,
  • Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę,
  • korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności,
  • zagrożenia związane ze stosowaniem Split payment.
 • Najważniejsze wymogi dotyczące kas rejestrujących:
  • zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas?
 • Podstawowe informacje odnoszące się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
  • definicja WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
  • podstawa opodatkowania WDT,
  • warunki stosowania stawki VAT 0%.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – najważniejsze zagadnienia:
  • pojęcie WNT,
  • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
  • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
  • podstawa opodatkowania w WNT,
  • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
 • Eksport towarów od podstaw:
  • definicja eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania,
  • warunki dokumentowania prawa do stawki 0 %.
 • Import i eksport usług w praktyce:
  • pojęcie importu i eksportu usługi,
  • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
  • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
  • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
  • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie i eksporcie usług,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług/eksporcie usług,
  • usługi ciągłe w imporcie usług/eksporcie usług.
 • Najważniejsze zagadnienia dotyczące transakcji objętych odwrotnym obciążeniem:
  • przesłanki zastosowania odwrotnego obciążenia,
  • odwrotne obciążenie dla towarów,
  • odwrotne obciążenie dla usług.
 • Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w 2019 r.
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Termin: 24.07.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-07-24
Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019/2020
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019/2020
Zatrudnianie Cudzoziemców w Po...
2019-08-22, - Wrocław

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także założenia zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski. Szkolenie ma przedstawić sposoby dostosowania praktyk firm zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii i Nepalu do aktualnie obowiązującego prawa.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie zmian, które weszły w 2019r. Do których m.in. zaliczyć możemy nowe zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodach szczególnie pożądanych dla polskiej gospodarki. Także zmienione zasady zatrudniania studentów będących cudzoziemcami.

W trakcie szkolenia zostanie omówiony również wątek optymalizacji zatrudniania cudzoziemców w zakresie składek ZUS. Zostanie przedstawiona korzystna praktyka sądowa oraz możliwości oszczędzania.

Prowadzący: Gabriel Vilkas
Termin: 22.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-22
Wrocław
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019/2020
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019/2020
Pracownicze Plany Kapitałowe 2...
2019-08-20, - Wrocław

Cel szkolenia:
Dzień 1 stycznia 2019 roku był szczególną datą dla pracowników, jak również dla ich pracodawców. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać? Czym są i co nowego niosą za sobą uregulowania w nich zawarte? Jakie znaczenie mają zarówno dla pracodawców jak i zatrudnionych? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to „OFE” pod zmienioną nazwą? Czy to nowy program oszczędnościowy czy uaktualniony program emerytalny?

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie jest skierowane zarówno do członków zarządów spółek, osób pracujących z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pracowników zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z uwagi na szerokie grono odbiorców program szkolenia został dostosowany tak, aby wyjaśnić mechanizm Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Wychodząc naprzeciw obowiązkowym zmianom, za pośrednictwem szkolenia, chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Prowadzący: Marcin Ziomkowski
Termin: 20.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-20
Wrocław
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 2019 - nowelizacja przepisów
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 2019 - nowelizacja przepisów
Podatek dochodowy od osób praw...
2019-08-21, -

 Program szkolenia:

 • Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku
  • Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania
  • IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej – stawka 5%
  • Podatek u źródła (WHT)
   • Certyfikat rezydencji – nowe warunki formalne – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
   • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
   • Klauzula ubruttawiająca w umowie
   • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
   • Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
  • Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:
   • Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,
   • Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
   • Ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów,
  • Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy – art. 24b) -
  • Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction – NID) – korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego – kapitałów własnych.
  • Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut)
  • Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
  • Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności
  • Konwersja długu na kapitał – określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania pożyczonych papierów wartościowych
  • Ulepszenie środków trwałych – zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.
  • Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
  • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:
   • Zmiany w progach dokumentacyjnych,
   • Nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
   • Nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
   • Uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej – zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)
   • Uproszczone zasady rozliczeń,
   • Raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
   • Metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,
  • Pozostałe zmiany:
   • Zmiana definicji małego podatnika – konsekwencje
   • Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji - zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
   • Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
   • Wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
   • Ograniczenie zakresu wyjątków od zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b
   • Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
   • Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym
  • Inne projektowane zmiany w przepisach
   • Rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ulga na złe długi)
   • Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk 2855)
 •  Bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem podatku
  • Ustalenie wyniku podatkowego - Podział źródeł przychodów.: przychody z zysków kapitałowych, przychody z innych źródeł.
   • definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych
   • przychody z działalności gospodarczej – moment powstania
   • szczególne regulacje dot. banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych.
  • Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
   • przepisy Dyrektywy ATAD
   • zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
   • ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)
   • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu)
  • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne:
   • zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   • sposób określenia limitu odliczenia
   • wyłączenia

Prowadzący: Paweł Dymlang
Termin: 21.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-21
Podatek akcyzowy w 2019 r.
Podatek akcyzowy w 2019 r.
Podatek akcyzowy w 2019 r.
2019-08-30, - Wrocław

Cel szkolenia:
Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz kolejne zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy uchwalonej przez Sejm 20 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Omówione zostaną dalsze nowelizacje planowane na 2019 r.

Prowadzący: Piotr Paszek
Termin: 30.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-30
Wrocław
VAT w obrocie międzynarodowym - zmiany od 2020 r.
VAT w obrocie międzynarodowym - zmiany od 2020 r.
VAT w obrocie międzynarodowym ...
2019-08-30, - Wrocław

Program szkolenia:

DOSTAWA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym,
 • Czy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE to zawsze WNT ?
 • Ryzyko błędnej kwalifikacji dostaw/nabyć.
 • Miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
 • Dostawy przerywane w czasie transportu (prace na ruchomym majątku rzeczowym, magazynowanie),
 • Dostawa z montażem – wpływ na opodatkowanie dostaw międzynarodowych .
 • Olbrzymie ryzyko podatkowe rozpoznania dostawy z montażem jako WNT
 • Umowa na dostawę z montażem – istotne elementy

IMPORT USŁUG

 • Miejsce świadczenia usług
 • Analiza pojęć „Podatnik” „Siedziba działalności gospodarczej” „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”
 • Usługi związane z nieruchomościami od 2017 r.
 • Czy urządzenie może być nieruchomością ?
 • Obowiązek podatkowy
 • Termin odliczenia VAT
 • Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej
 • Refakturowanie usług międzynarodowych

REWOLUCJA W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH – Założenia systemu docelowego

 • koniec stawki 0% na WDT
 • One Stop Shop przy WDT
 • Konieczność poznania stawek VAT państwa nabycia

ZMIANY W TRANSKACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 2020

 • nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych
 • nowa definicja WDT
 • rewolucja w dokumentowaniu WDT
 • nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

 • Pojęcie WNT
 • Miejsce opodatkowania WNT
 • Czy mogę swobodnie posługiwać się NIP PL…. ?
 • Wyłączenia z WNT
 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Podstawa opodatkowania
 • Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
 • Problematyczne korekty po nowelizacji przepisów.
 • Nieodpłatna otrzymanie towarów z zagranicy
 • Zaliczka w WNT, faktury pro-forma
 • Reklamacje w WNT
 • Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

 • Pojęcie WDT (rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT, a sprzedażą wysyłkową)
 • Uwaga – przemieszczenie własnych towarów do
 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Ustalanie podstawy opodatkowania.
 • Refakturowanie kosztów transportu ? Czy to możliwe ?
 • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • Dokumentowanie WDT (dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa Wspólnoty)
 • Faktury i faktury korygujące w WDT, zaliczki

TRANSAKCJE WIELOSTRONNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

 • Pojęcie transakcji łańcuchowych,
 • Zasady rozliczania transakcji łańcuchowych,
 • Rozwiązywanie przykładów praktycznych – określenie dostawy ruchomej,
 • Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych,

EKSPORT ORAZ IMPORT TOWARÓW

 • Pojęcie eksportu oraz importu towarów,
 • Dostawy łańcuchowe w eksporcie towarów,
 • Podstawowe zasady rozliczania eksportu oraz importu towarów.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE,  INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE, VIES

 • Weryfikacja numeru VAT zagranicznego podatnika
 • baza VIES
 • wniosek VAT-ID
 • Informacje podsumowujące, rodzaje formularzy
 • Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowujących
 • Okres rozliczeniowy i termin składania informacji podsumowujących
 • Korygowanie złożonej informacji podsumowującej

Prowadzący: Tomasz Biel
Termin: 30.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-30
Wrocław
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO
RODO 2019 – ochrona danych oso...
2019-08-23, - Wrocław

Program szkolenia:

Dane osobowe – podstawowe pojęcia

 • Nowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”.
 • Szczególne kategorie danych osobowych.
 • Czym jest przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator oraz podmiot przetwarzający.

Obowiązki pracodawcy jako Administratora danych osobowych. 

 •  Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO.
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 • Dopuszczalność zbierania tzw. danych wrażliwych.
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne administratora danych przy zbieraniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO).
 • Informowanie organu nadzorczego o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzający – umowa powierzenia danych osobowych

 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego
 • Omówienie wymagań RODO dotyczących zawierania oraz treści Umowy.
 • Omówienie wzoru Umowy.

Wpływ RODO na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców

 • Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – nowy zakres i zasady przetwarzania.
 • Kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych.
 • Monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy.
 • Wytyczne UODO dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata, pasek wynagrodzeń);

Zmiany w przepisach sektorowych wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO obowiązującą od 4 maja 2019 r.

 • Zmiany w prawie pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Zmiany dotyczące przedsiębiorców.
 • Zmiany w Kodeksie Karnym - tzw. „oszustwa na RODO”.
 • Nowe uprawnienia pacjentów w zakresie dostępności do dokumentacji medycznej.

Ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

 • Nowy organ nadzorczy – uprawnienia kontrolne.
 • Inspektor Ochrony Danych – kiedy trzeba, a kiedy warto powołać.
 • Akredytacja i certyfikacja.

Prowadzący: Ewa Buchowiecka
Termin: 23.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-23
Wrocław
Szkolenie: Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Szkolenie: Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Szkolenie: Kontrola Państwowej...
2019-07-19, - Wrocław

Cel szkolenia:

- omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy,
- przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy,
- interpretacja konstrukcji przepisów prawnych,
- poznanie praktycznych zasad stosowania prawa pracy w firmie.

Szkolenie dla:

Szkolenie kierowane do pracodawców oraz pracowników działów personalnych pragnących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z działem kadrowo-płacowym

Termin: 19.07.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-07-19
Wrocław
Dokumentacja pracownicza 2019/2020
Dokumentacja pracownicza 2019/2020
Dokumentacja pracownicza 2019/...
2019-08-23, - Wrocław

Cel szkolenia:
1 stycznia 2019 r., weszły w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby pracodawcy dostosowali swoją praktykę do aktualnych przepisów prawa aby nie narazić się na ewentualne sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Głównymi nowościami jest wprowadzenie możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika na zasadach przewidzianych dla akt osobowych. Wprowadzono także skrócony okres przechowywania akt – z 50 lat do 10 lat, stosowany tylko w określonych sytuacjach. Znowelizowano także przepisy Kodeksu pracy w związku z dostosowywaniem określonych w nim zasad do przepisów RODO, w szczególności w zakresie danych osobowych które może zbierać pracodawca, a także w zakresie monitoringu.

Na szkoleniu zostaną omówione zasady przechodzenia z dokumentacji papierowej na elektroniczną, zarówno pod kątem całkowicie nowej procedury raportowania do ZUS, prowadzenia samej dokumentacji jak i kwestii związanych z obowiązkami informowania pracownika przez pracodawcę o zmianach w zasadach prowadzenia dokumentacji oraz zasadach wydawania dokumentów. Poruszone zostaną także kwestie związane z zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz cudzoziemców.

Należy pamiętać, że nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1 000 do 30 000 złotych, dlatego na szkoleniu szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom które mogą być problematyczne dla pracodawców.

Prowadzący: Michał Nocuń
Termin: 23.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 490,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-23
Wrocław
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębior...
2019-08-29, - Wrocław

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwości jej rozwoju.Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
  • Oceny sprawozdań finansowych
  • Interpretacji wskaźników finansowych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Uwaga: Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych arkusza kalkulacyjnego Excel. Zatem na szkolenie proszę zabezpieczyć się w kalkulatory i laptopy.

Prowadzący: Benedykt Bryłka
Termin: 29-30.08.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 890,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-08-29
Wrocław
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i ...
2019-09-04, - Wrocław

Cel szkolenia:
Szkolenie adresowane do osób zajmujących się ewidencją w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jest ukierunkowane na zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz aktami pokrewnymi. Szkolenie jest prowadzone w sposób praktyczny. Walorem jest duża liczba przykładów w prezentacji plus materiały dodatkowe, które uczestnicy otrzymują.

Program szkolenia:

 • Pozarolnicza działalność gospodarcza
  • Uwarunkowania prawne
  • Osoby zobligowane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Miejsce prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Rodzaje ewidencji, karty, do których zobligowane są osoby – omówienie wzory
  • Obowiązki podatnika przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodu i rozchodów
   • Rzetelność
   • Niewadliwość
   • Poprawianie błędów
   • Sposób dokonywania zapisów
  • Dowody, na podstawie których dokonywane są wpisy – wzory, omówienie
  • Dokonywanie zapisów w księdze i w ewidencjach
  • Ewidencja za pomocą kas fiskalnych
  • Zapłata kontrahentom – kiedy z konta bankowego?
  • Sposoby płatności
  • Przelewy z konta prywatnego – zapłaty kontrahentom
  • Zakładanie lokat – kwalifikowanie odsetek
  • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – należności
   • Osób prowadzących działalność
   • Pracowników
   • Przykłady
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - uwarunkowania prawne i odpisy
  • Spis z natury
   • Terminy i zakres spisu z natury
   • Sposób przeprowadzenia spisu z natury
   • Wycena spisu z natury
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Objaśnienia
   • Wpisanie przychodów, data przychodów
   • Wpisanie poszczególnych rodzajów kosztów - data poniesienia kosztu
   • Ulepszenie środka trwałego, a remont
   • Zakup wyposażenie i środków trwałych
   • Inwestycja – koszty, rozliczenia zadania, kwalifikacja do KŚT
   • Przykłady wpisów
   • Koszty uzyskania przychodów
  • Zaliczki na podatek
   • Terminy uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy
   • Przykłady obliczania zaliczek
   • Zamknięcie roku
  • Skutki zawieszenia działalności i zamknięcia działalności
  • Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Prowadzący: Genowefa Kawecka-Siuzdak
Termin: 04.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-04
Wrocław
Controlling i rachunkowość zarządcza
Controlling i rachunkowość zarządcza
Controlling i rachunkowość zar...
2019-09-30, - Wrocław

Program szkolenia:

Moduł I - Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Rachunkowości Zarządczej
 • Rachunkowość Finansowa a Zarządcza
 • Rachunek Kosztów Pełnych a Zmiennych
 • Podział na koszty zmienne i stałe

Moduł II - Narzędzia

 • Ewidencja dokumentów księgowych
 • Rola Planu Kont firmy
 • Budowa dekretu księgowego
 • Procedura obiegu i opisu dokumentów

Moduł III - Zastosowania

 • Rachunek Marż Pokrycia
 • Analiza rentowności poziomów marż
 • Analiz Progu Rentowności
 • Kalkulacje Cenowe

Moduł IV - Zastosowanie

 • Wprowadzenie do Rachunku ABC (Activity Based Costing)
 • Zastosowanie Rachunku Kosztów Czynności
 • Informatyczne wspieranie Rachunkowości Zarządczej
 • Współpraca menedżerów z Działem Rachunkowości Zarządczej

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Zarządzać wyodrębnionymi centrami zysków,
 • Umieć w praktyce stosować zarządczy podział kosztów
 • Oceniać rentowność prowadzonej działalności w różnych przekrojach
 • Skutecznie współpracować z działami księgowo - finansowymi.

Prowadzący: Sławomir Lasota
Termin: 30.09 - 01.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 930,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-30
Wrocław
Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019/2020
Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019/2020
Zmiany w dokumentacji pracowni...
2019-09-19, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Zmiany w Kodeksie pracy – dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
  • Ograniczenie zakresu danych osobowych, których żądać może pracodawca.
  • Zgoda na zbieranie danych osobowych kandydatów i pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy.
  • Nowe zasady pozyskiwania danych biometrycznych od pracowników.
  • Nowe regulacje dot. monitoringu wizyjnego w firmie – czy wszędzie można zamontować kamery?
  • Nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu innego rodzaju (np. komputerów służbowych, monitoring GPS, monitoring telemetryczny floty samochodowej)
  • Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy – co się zmieniło?
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
  • Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
  • Do czego przeznaczona jest nowa część D?
  • Zmiana zasad przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – równy status z aktami osobowymi
  • Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
 • Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  • Czy to nowy obowiązek?
  • Ważność dokumentacji elektronicznej a papierowej.
  • Podpis elektroniczny w dokumentacji pracowniczej.
  • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
  • Jednoczesne prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej?
  • Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?
 • Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
  • Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
  • Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
  • Zatarcie kary porządkowej.
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 • Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
 • Wystawianie świadectwa pracy.
 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
 • Dokumentacja ZUS – co musimy przechowywać?
 • Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
 • Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 • Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

Prowadzący: Gabriel Vilkas
Termin: 19.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-19
Wrocław
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych
Kodeks Pracy z uwzględnieniem ...
2019-09-06, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej w 2019 r.
  • Nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Świadectwo pracy i obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
  • co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.
  • doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
  • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 •  Zmiany w prawie pracy wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO obowiązującą od 4 maja 2019 r.
  • Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – nowy zakres i zasady przetwarzania.
  • Kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych.
  • Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy.
  • Wytyczne UODO dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata, pasek wynagrodzeń);
 •  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
  • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK
  • Podmiot zatrudniający, pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy, Osoby zatrudnione
  • założenia planu
  • finansowanie
  • zasady uczestnictwa 
  • proces wdrożenia w firmie
  • wykorzystanie zgromadzonych oszczędności
 • Współpraca ze związkami zawodowymi po 01.01.2019 r.:
  • Rozszerzenie prawa zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego;
  • Nowe zasady stwierdzania posiadania przez organizację związkową statusu zakładowej organizacji związkowej;
  • Nowe zasady uznawania organizacji związkowej za reprezentatywną;
  • Rozszerzenie zakresu ochrony związanej z pełnieniem funkcji związkowej na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • Nowe zasady udzielania zwolnień związanych z wykonaniem czynności związkowych.

Prowadzący: Ewa Buchowiecka
Termin: 06.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-06
Wrocław
Faktura VAT – prawa i obowiązki podatnika
Faktura VAT – prawa i obowiązki podatnika
Faktura VAT – prawa i obowiązk...
2019-09-26, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Przepisy dotyczące fakturowania - akty obowiązujące obecnie: ustawa o VAT, rozporządzenia MF, przepisy unijne.
 • Miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy towarów jako wyznacznik zakresu terytorialnego przepisów o fakturowaniu.
  • Refakturowanie usług noclegowych, szkoleniowych – jaka stawka ?
  • Dostawa z montażem – ryzyko podatkowe błędnej kwalifikacji transakcji.
 • Błędy na fakturach VAT.
  • Brak numery NIP.
  • Błąd w danych nabywcy.
  • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.
  • Błąd w stawce VAT.
  • Faktura dokumentująca odwrotne obciążenie z wykazanym podatkiem VAT.
  • Prawidłowe rozliczenie importu usług – czy faktura jest dokumentem wpływającym na rozliczenie VAT ?
  • Kiedy odliczyć VAT od importu usług.
  • Zmiany w odwrotnym obciążeniu – jak wystawić fakturę na roboty budowlano montażowe.
  • Stawka 0% przy WDT – jakie są przesłanki do jej zastosowania.
 • Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.
  • Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.
  • Ryzyko podatkowe w związku z błędnym określeniem momentu dostawy (wykonania usługi) w przypadku odwrotnego obciążenia.
 • Omówienie podstawowych zasad fakturowania:
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
  • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
  • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
  • Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
  • Anulowanie faktury.
  • Faktury puste.
  • Faktura VAT marża – forma optymalizacji podatkowej
  • Faktura w języku angielskim.
 • Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
  • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. – kiedy nie muszę mieć potwierdzenia?
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.
  • Korygowanie odwrotnego obciążenia.
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • Treść korygowana notą.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
  • Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.
  • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).
  • Faktury w formacie PDF – czy to faktury elektroniczne?
  • Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.
  • Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  • Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.
  • Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?
  • Udostępnianie faktur elektronicznych organom podatkowym.
 • Refakturowanie:
  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego:
  • Moment odliczenia podatku naliczonego (kiedy można uznać fakturę elektroniczną za otrzymaną?).
  • Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia – jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?
  • Przykłady oszustw podatkowych – na co zwracać uwagę.
 • Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Prowadzący: Tomasz Biel
Termin: 26.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-26
Wrocław
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT
Samochody w firmie – rozliczen...
2019-09-23, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Podatek VAT
  • Definicja samochodu osobowego oraz ciężarowego na gruncie VAT
  • Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami – zasady ogólne (odliczenie 100% vs. 50%), pojęcie kosztów eksploatacji, opłaty związane z podróżami służbowymi (parkingi, autostrady itp.)
  • Pojazdy w leasingu oraz najmie – zasady odliczenia VAT od różnego rodzaju opłat umownych (czynsz najmu, opłaty serwisowe)
  • Ubezpieczenie pojazdu – kiedy powinno być zwolnione jako czynność finansowa a kiedy może być refakturowane na leasingobiorcę/najemcę z VAT
  • Pełne odliczenie podatku naliczonego – obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, dokumentacyjne (kilometrówka, VAT-26, wpisy w dowodzie rejestracyjnym)
  • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przez dealerów oraz komisy samochodowe – samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, samochody demonstracyjne, samochody zastępcze
  • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przeznaczonych do wynajmu lub leasingu – jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć 100% VAT naliczonego
  • Zakup samochodu z innego kraju – sposób rozliczenia na gruncie VAT (WNT, import, opłaty rejestracyjne, transport, opłaty dodatkowe)
  • Sprzedaż samochodu – stawka VAT
  • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) – przykłady praktyczne
  • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi – skutki w VAT
  • Wynajem pojazdów za granicą a rozliczenie importu usług
  • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki na gruncie VAT
 • Podatki dochodowe
  • Samochody nabyte na własność – dotychczasowe zasady amortyzacji oraz amortyzacja z uwzględnieniem nowego limitu kosztów (150 tys. zł) od 1.01.2019 r.
  • Amortyzacja samochodów osobowych nabytych do końca 2018 r. po 31.12.2018 r. – czy dla nich również obowiązuje limit?
  • Leasing operacyjny i finansowy – definicje, zasady rozliczenia, różnice
  • Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
  • Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy – kiedy „stara” umowa może podlegać nowemu limitowi, czy zawarcie umowy do końca 2018 r. przy wydaniu pojazdu po 31.12.2018 r., uprawnia do stosowania starych zasad rozliczenia?
  • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy – różnica w rozliczeniu
  • Podwyższony limit kosztów (225 tys. zł) dla niektórych pojazdów – od kiedy i na jakich zasadach może być stosowany
  • Koszty związane z eksploatacją pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) – nowy limit 75% kosztów, czy czynsz najmu również jest kosztem eksploatacji?
  • Umowy leasingu i najmu obejmujące również koszty eksploatacji (np. przeglądy roczne, wymiana opon, serwis) – w jaki sposób stosować limit 150 tys. oraz 75% KUP, czy oba limity mogą być stosowane jednocześnie?
  • Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
  • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, czy poza nim?, umowy o garażowanie)
  • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
  • Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych – rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
  • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
  • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – nowe zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można rozpoznać koszty uzyskania przychodu
  • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe

Prowadzący: Łukasz Chłond
Termin: 23.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-23
Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku
Podatek dochodowy od osób fizy...
2019-10-04, - Wrocław

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z rozliczaniem podatku dochodowego przez płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać zasady optymalizowania podatku dochodowego i poprawnego wypełniania obowiązków płatnika.
Adresaci: biura rachunkowe, doradcy podatkowi, działy płac

Program szkolenia:

 • Podatnicy i płatnicy
  • Podmioty posiadające status płatnika
  • Podatnicy rozliczani przez płatnika
  • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
  • Nowe zasady stosowania skali podatkowej u pracowników (nowość 2019)
  • Ulga podatkowa – jak naliczać ją przy zaliczkach
 • Przychody podatkowe
  • Rodzaje przychodów podatkowych
  • Moment powstania przychodu
  • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
 • Przychody z poszczególnych źródeł
  • Stosunek pracy
  • Działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp.
  • Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie
  • Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń
 • Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
  • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
  • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych oraz zmiana interpretacji podatkowych w zakresie możliwości naliczania kosztów autorskich
  • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
 • Szczególne zasady ustalania przychodów
  • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
  • Pakiety medyczne
  • Imprezy i szkolenia
  • Świadczenia związane z podróżami
  • Świadczenia z ZFŚS
  • Świadczenia BHP
  • Inne zwolnienia podatkowe
  • Świadczenia bez oznaczonej wartości
  • Rozliczanie cudzoziemców
  • Umowy do 200 zł
  • Konkursy
 • Rozliczenia podatkowe
  • Zasady i terminy naliczania podatku
  • Deklaracje i informacje podatkowe

Prowadzący: Paweł Ziólkowski
Termin: 04.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-04
Wrocław
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy
Podróż służbowa – rozliczanie ...
2019-10-07, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Źródła prawa regulujące kwestię podróży służbowych.
 • Definicja podróży służbowej.
  • Podróż służbowa a podróż.
  • Miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
  • Siedziba a podróż służbowa.
  • Podróż służbowa a czas pracy.
  • Podróż służbowa a delegowanie.
  • Podróż służbowa a szkolenie.
  • Podróż służbowa pracowników mobilnych.
  • Podróże służbowe kierowców – nowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
 • Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 • Diety.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia – nowe orzecznictwo.
  • Posiłki w ramach usługi hotelarskiej a zapewnienie wyżywienia.
  • Obiad lub kolacja z kontrahentem podczas podróży służbowej.
  • Dieta a dieta dojazdowa.
  • Podróż służbowa mieszana a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
  • Dieta ujemna
 • Zwrot kosztów przejazdu.
  • Podróż służbowa każdym środkiem transportu.
  • Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika.
  • Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu
 • Zwrot kosztów noclegu.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  • Co w przypadku zwrotu ponad limit?
 • Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.
  • Komunikacja miejscowa.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
 •  Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb.
  • Parkingi oraz autostrady.
  • Rent a car w kraju oraz zagranicą.
  • Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
 • Dokumentowanie wydatków.
  • Zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości.
  • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  • Oświadczenie.
 • Zaliczka na poczet podróży służbowej.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Rozliczanie zaliczki w walucie obcej.
  • Kurs, gdy nie wypłacono zaliczki.
  • Różnice kursowe w delegacjach, rozliczanie zaliczek po kursie NBP itp.
 • Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów.
  • Cel determinuje kwalifikację.
  • Rozpoznanie kosztu w całości, czy do limitów?
  • Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodu.
 • Należności z tytułu podróży służbowych – konsekwencje w PIT.
  • Kiedy zwolnienie a kiedy podatek w PIT?
  • Osobami fizyczne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu.
  • Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.
 • Samochód osobowy.
  • Amortyzacja
  • Ubezpieczenie
  • Najem a leasing.
  • Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowych.
  • Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
   • konsekwencje w CIT.
   • konsekwencje w PIT.
   • konsekwencje w VAT.
   • postój samochodu pod domem a używanie na cele prywatne – nowe orzecznictwo.
   • co za paliwem? – nowe orzecznictwo
 • Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Paweł Dymlang
Termin: 07.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-07
Wrocław
Szkolenie: Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa
Szkolenie: Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa
Szkolenie: Zabezpiecz się prze...
2019-10-02, 09:00 - AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki dla AHK Polska.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacyjnym. Uczestnik pozna metody przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

Grupa odbiorców:

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra zarządzająca, właściciele firm oraz pracownicy średniego szczebla zarządzania wszystkich działów przedsiębiorstwa. Pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za opracowanie polityki antymobbingowej i przestrzeganie procedur antymobbingowych w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady prawa pracy. Równouprawnienie w zatrudnieniu.
2. Zakaz dyskryminacji. Formy dyskryminacji w zatrudnieniu.
3. Kwalifikowane formy dyskryminacji:
a. molestowanie
b. molestowanie seksualne
4. Mobbing:
a. definicja, cechy
b. mobbing a konflikt
c. natura zjawiska
5.   Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing:
a. Jak postępować aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji, mobbingu.
b. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
c. Orzecznictwo ETS w sprawach związanych z mobbingiem
6.   Regulacje antymobbingowe w przedsiębiorstwie:
a. Sposoby ograniczenia ryzyka wystąpienia mobbingu w miejscu pracy
b. Wewnętrzna polityka antymobbingowa
7.   Postępowanie w sprawach o mobbing:
a. Roszczenia pracownika związane z mobbingiem.
8.   Podsumowanie, pytania.

Prowadzący: Krzysztof Bramorski

Termin: 02.10.2019 r.
Miejsce: AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20
Koszt: 900,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.ahk.pl/pl/wydarzenia/

2019-10-02 09:00
AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Tworzenie strategii rozwoju bi...
2019-10-07, -

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie podstawowych aspektów procesu strategicznego zarządzania obszarami biznesowymi w przedsiębiorstwie.
 • Zrozumienie mechanizmów rządzących procesem formułowania strategii rozwojowych na poziomie biznesu.
 • Poznanie metod analizy strategicznej jako podstawy do wyznaczania celów biznesowych.
 • Umiejętność przeprowadzenia procesu analizy strategicznej na poziomie biznesu.
 • Opanowanie metodyki budowy strategii zapewniającej przewagę konkurencyjną.
 • Zapoznanie się z modelowymi strategiami konkurowania na rynku.
 • Zdobycie umiejętności w zakresie weryfikacji strategii konkurencyjności.
 • Rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność obszarów biznesowych w długim okresie czasu.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Kształtowanie tożsamości firmy

 • Wyróżniająca tożsamość firmy
 • Określanie wizji firmy - funkcje misji
 • Wybór strategiczny określony misją firmy
 • Określanie celów kierunkowych firm

Proces formułowania strategii rozwoju biznesu

 • Zarządzanie strategiczne biznesem jako proces
 • Etapy procesu formułowania strategii konkurencyjności
 • Analiza strategiczna jako podstawowe źródło informacji
 • Kryteria wyboru strategii rozwoju biznesu

Środowisko biznesowe przedsiębiorstwa I

 • Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza atrakcyjności sektora metodą 5 sił Portera
 • Bariery wejścia i wyjścia w sektorze

Środowisko biznesowe przedsiębiorstwa II

 • Mapa grup strategicznych
 • Strategie konkurencyjności wg Portera
 • Źródła przewagi konkurencyjnej
 • Wybór strategii wygrywających na poziomie biznesu

DZIEŃ II

Strategiczna diagnoza organizacji

 • Analiza zasobów strategicznych firmy
 • Wykorzystanie metod portfelowych w procesie budowy strategii biznesowej
 • Macierz BCG i GE
 • Analiza SWOT

Strategia rozwoju biznesu w oparciu o trwałą przewagę konkurencyjną

 • Konkurencyjność biznesu z punktu widzenia odbiorców
 • Konkurencyjność biznesu z punktu widzenia zarządu, właścicieli i inwestorów
 • Metody oceny konkurencyjności i pozycji konkurencyjnej firmy
 • Wybór strategii wygrywających na poziomie biznesu

Prowadzący: Jarosław Bogusz
Termin: 07-08.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 930,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-07

Zaproponuj wydarzenie