Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
10 mld euro na wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego w UE

Największe krajowe banki rozwoju w Unii Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny uruchamiają inicjatywę o wartości 10 mld euro. Jej celem jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego, a co za tym idzie większa ochrona środowiska naturalnego

Działania mające na celu eliminowanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu, zwiększanie efektywności gospodarowania zasobami oraz rozwijanie innowacyjności poprzez promowanie obiegu zamkniętego we wszystkich sektorach gospodarki to część wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Ma ona wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów i programów w Unii Europejskiej. Grupa złożona z pięciu krajowych banków rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) rozpoczęła właśnie w Luksemburgu realizację sztandarowego programu współpracy partnerskiej. Przewiduje on uruchomienie w ciągu najbliższych pięciu lat (2019–2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro.

W realizacji przedsięwzięcia uczestniczy pięć krajowych banków prorozwojowych: polski Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), francuska grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), włoski Cassa Depositi e Prestiti (CDP), hiszpański Instituto de Crédito Oficial (ICO) oraz niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (ang. Joint Initiative on Circular Economy – JICE) umożliwi wspieranie projektów kredytami, inwestycjami kapitałowymi i gwarancjami, a także tworzenie nowych struktur finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin miejskich, prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych. JICE jest rozwinięciem dotychczasowych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem Komisji Europejskiej, mających na celu poszerzanie wiedzy w wyspecjalizowanych grupach roboczych oraz tworzenie planów finansowych.

- Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego jest wyrazem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami tworzymy ważne rozwiązania, które będą wspierać innowacyjne i przyjazne środowisku inwestycje w Unii Europejskiej. Podejście to jest zgodne z przyjętą przez polski rząd „Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, która powstała w oparciu o analogiczną unijną strategię. W dokumencie tym położono nacisk na 4 priorytety: wspieranie innowacyjności, stworzenie europejskiego rynku surowców wtórnych i zapewnienie ich wysokiej jakości oraz rozwój sektora usług.

Planowane działania będą skupiać się w szczególności na dokonywaniu w państwach członkowskich UE inwestycji, które pomogą przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedmiotem zainteresowania będą wszystkie etapy łańcucha wartości oraz cyklu życia produktów i usług m.in. projektowanie i produkcja w obiegu zamkniętym, czyli stosowanie strategii redukcji i recyklingu w celu wyeliminowania odpadów u źródła już na etapie projektowania, jeszcze przed wprowadzeniem produktów do obrotu oraz eksploatacja w obiegu zamkniętym i wydłużanie okresu użyteczności, co oznacza zapewnienie możliwości ponownego użycia, naprawy, zmiany przeznaczenia, odnowienia lub regeneracji produktów w fazie eksploatacji. Istotne będzie także przywracanie wartości w obiegu zamkniętym, co oznacza odzyskiwanie materiałów i innych zasobów z odpadów, ciepła odpadowego oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, a także wspieranie obiegu zamkniętego poprzez promowanie opartych na nim strategii we wszystkich fazach cyklu życia  np. poprzez wdrażanie technologii teleinformatycznych, cyfryzację oraz świadczenie usług sprzyjających stosowaniu modeli biznesowych i łańcuchów wartości opartych na obiegu zamkniętym.

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu i powstrzymanie katastrofy ekologicznej to najpilniejsze wyzwania naszych czasów- uważa dr Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakim obecnie dysponujemy. To pomoże nie tylko osiągnąć cele porozumienia paryskiego, ale dodatkowo przyniesie ogromne korzyści społeczno-gospodarcze. W ramach wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym stawiamy sobie jeszcze ambitniejsze cele i łączymy siły z naszymi partnerami, aby powstrzymać falę odpadów.

Udostępnij >
T