Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Mikroprzedsiębiorcy biorą coraz więcej kredytów

W październiku 2021 r., w porównaniu do października 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+23,2%), jak i wartościowym (+4,1%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+39,7%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+18,3%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-28,5%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do października 2020 r. wartość udzielonych w październiku 2021 r. kredytów obrotowych o (+11,2%). Spadła natomiast wartość zarówno udzielonych kredytów w rachunku bieżącym o (-10,8%), jak i kredytów inwestycyjnych o (-8,8%).

W październiku 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,7 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,719 mld zł, w tym: 0,6 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 276 mln zł, 4,6 tys. kredytów obrotowych na kwotę 732 mln zł oraz 3,8 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 412 mln zł. W okresie styczeń - październik 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 129,2 tys. kredytów na kwotę 17,982 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+16,5%). Natomiast wartość udzielonych kredytów w dziesięciu miesiącach 2021 w porównaniu do okresu styczeń – październik 2020 r. wzrosła o (+21,4%).

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,06% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w październiku 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,58%, kredyty w rachunku bieżącym 3,26% oraz kredyty obrotowe 7,98%. W październiku 2021 r. w porównaniu do września 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,25). Natomiast Indeks pogorszył się (wzrósł) w porównaniu do października 2020 o (+0,24). Pomimo tego wzrostu nadal jest na bezpiecznym poziomie. Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich rodzajów kredytów. Największe pogorszenie Indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych (+1,05), nieco mniejsze pogorszenie dotyczy kredytów obrotowych (+0,38).


Na 13,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 6,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48%) i 3,5 tys. handlowe (25%). Łącznie ponad 73% udzielonych w październiku 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,719 mld zł, banki udzieliły 696 mln zł (40,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 500 mln zł (29%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to już prawie 70% łącznej wartości udzielonych kredytów. W październiku 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+21,8%). W przypadku usług wzrost wyniósł (+25,9%) a handlu (+20,3%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcyjnego (+20,2%). W ujęciu wartościowym w październiku 2021 r. w porównaniu do października 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowlanego (+20,3%) oraz handlu (+6,4%). Ujemną dynamikę odnotowały kredyty udzielone firmom usługowym (-1,8%).


Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 4,30%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło pogorszenie indeksu o (+0,04). Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotowałIndeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,51%. W porównaniu do października 2020 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach, najbardziej w budownictwie (+0,9) oraz w produkcji (+0,62). Jedynie w handlu jest on obecnie niższy niż rok temu o (-0,38).

 

Udostępnij >
T
separator