Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Odroczenie płatności składek ZUS dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problem z zapłaceniem bieżących składek ZUS lub przedsiębiorcy, którzy zawarli wcześniej z ZUS umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z dodatkowych uproszczonych form pomocy.

Uproszczone formy pomocy:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z powyższych ulg, musi złożyć do ZUS odpowiedni wniosek w tej sprawie (wzory wniosków do pobrania pod tekstem). Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, do wniosku musi dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 r. lub jeśli jest już sporządzony za 2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Trzeba więc będzie złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie udzieli ulgi.

ZUS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej. Podpisane dokumenty należy zwrócić do ZUS za pośrednictwem udostępnionej w Urzędzie skrzynki nadawczej, pocztą lub w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (pliki xls. 64kb). Po otrzymaniu dokumentów ZUS przyzna ulgę.

Uwaga! Ważne! Najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego należy dostarczyć do ZUS papierowe oryginały dokumentów. Jeśli przedsiębiorca nie dostarczy tych dokumentów, spowoduje to naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Należy pamiętać, że nie zapłacony ZUS nie stanowi kosztu podatkowego.

Załączniki:


Źródło: Biuro rachunkowe JADMAR sp. z o.o.

Biuro rachunkowe JADMAR sp. z o.o. jest członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Udostępnij >
T