Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rośnie realna współpraca szkół z pracodawcami

W najbliższych latach współpraca szkół i pracodawców w województwie dolnośląskim będzie się rozszerzać – tak wynika z najnowszego badania „Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim”. To dobra wiadomość dla rynku pracy

Dolnośląskie szkoły i pracodawcy wzięli udział w najnowszym badaniu, które sprawdziło jak
w praktyce wygląda ich współpraca. Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadziła je pracownia konsorcjum firm DM SOFT oraz Biostat.

– Przed badającymi postawiliśmy jeden główny cel – analizę pozyskanych informacji na temat współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami na terenie naszego województwa – mówi Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. –Najważniejsze jest jednak to, aby z wyników badania wyciągnąć konkretne wnioski. Dzięki odpowiedziom respondentów możemy zidentyfikować potrzeby i oczekiwania obu stron. Przede wszystkim zależało nam na zdiagnozowania barier i problemów, utrudniających skuteczną współpracę oraz określenie propozycji działań w celu jej poprawy.

Wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami szkół zawodowych, w tym techników oraz szkół branżowych oraz pracodawcami różnych branż, współpracującymi z dolnośląskimi szkołami zawodowymi.

– Dzięki temu powstał raport, który zawiera m. in. informację o ofercie edukacyjnej, zapotrzebowaniu pracodawców na uczniów i absolwentów szkół zawodowych, informację o najczęściej występujących formach współpracy oraz dobrych praktykach w tym zakresie – twierdzi Iwona Stach-Janyst, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Badaniu towarzyszyło także opracowanie bazy pracodawców deklarujących współpracę ze szkołami oraz bazy szkół, zawierającej aktualne profile zawodowe.

W badaniu wzięły udział 164 szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) z województwa dolnośląskiego prowadzące naukę zawodu, w tym 100 techników oraz 64 szkoły branżowe
I stopnia (dawniej szkoły zawodowe), a także 885 pracodawców.

Z raportu wynika, że najwięcej placówek w swojej ofercie proponuje naukę na kierunkach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych. Z kolei szkoły branżowe I stopnia kształcą najwięcej kucharzy, mechaników pojazdów samochodowych, sprzedawców, fryzjerów i cukierników.

Spośród 500 badanych przedsiębiorców 79,8% oferowało w latach 2017-2018 możliwość odbycia zajęć praktycznych lub staży przeznaczonych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych.

Łączna liczba zadeklarowanych miejsc dla stażystów i praktykantów wyniosła 3427 rocznie.

W deklaracjach respondentów największym zainteresowaniem cieszyły się osoby, które mogą odbywać praktyki i staże na stanowiskach: sprzedawcy (355 miejsc), mechanika pojazdów samochodowych (219 miejsc), kucharza (116 miejsc), technika handlowca (115 miejsc), operatora obrabiarek skrawających (100 miejsc), mechanika – montera maszyn i urządzeń (94 miejsca), cukiernika (91 miejsc), elektryka (86 miejsc), technika informatyka (77 miejsc), ślusarza (76 miejsc), technika mechanika (75 miejsc), technika hotelarstwa (70 miejsc).

Wśród form współpracy najczęściej deklarowanych przez szkoły znalazły się: wizyty studyjne i wycieczki do pracodawców (85,7% badanych szkół współpracuje w tym zakresie z biznesem), kierowanie uczniów na praktyki zawodowe u pracodawców (77,3%), organizowanie spotkań
z przedsiębiorcami, w tym branżowych spotkań zawodowych (68,2%), kierowanie uczniów na staże u pracodawców (65,6%), konsultowanie kierunków kształcenia (57,1%), organizowanie uczniom zajęć praktycznych u pracodawców (56,5%), a także prowadzenie zająć lekcyjnych przez specjalistów
z przedsiębiorstw (53,2%).

Zdecydowanie rzadziej kooperacja przyjmuje wymiar finansowy. Jedynie 32,5% szkół w latach 2017-2018 skorzystało z doposażenia ufundowanego przez przedsiębiorców. W tym samym okresie 25,3% szkół przyznawało stypendia finansowane przez pracodawców. Inne formy sponsoringu odnotowano w 30,5% placówek.

Formy współpracy najczęściej deklarowane przez przedsiębiorców to  organizowanie praktyk we współpracy ze szkołami – 44,2%, organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów oraz absolwentów – 35,5%, wspólne przygotowywanie programów nauczania zawodu – 33,4%, przynależność firmy do klastra branżowego – 32,5%, organizowanie wizyt studyjnych i wycieczek u pracodawcy – 27,8%, a także organizowanie staży we współpracy ze szkołami – 22,6%.

Badanie wykazało, że w najbliższych latach współpraca szkół i pracodawców w województwie dolnośląskim będzie się rozszerzać. Widoczne jest to szczególnie w przypadku konsultacji dla nauczycieli organizowanych u pracodawcy, którymi zainteresowanie wyraża 42,8% badanej grupy, a rzeczywiście współpracuje obecnie 21,6% podmiotów.

Przedsięwzięcia wspólnie podejmowane przez szkoły i przedstawicieli pracodawców mogą uzyskać wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 10.4. Możliwość uzyskania dofinansowanie z UE pozwoliła do tej pory na realizację ponad 80 projektów na terenie Dolnego Śląska, mających na celu dostosowanie polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekty dofinansowane z tych środków umożliwiły m.in. organizację praktycznych form nauczania, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz tworzenie klas patronackich.

Podczas badania pracodawcy wskazali również na bariery ograniczające ich współpracę ze szkołami zawodowymi. Wymienili m.in. niską motywację uczniów, brak rekompensaty kosztów poniesionych w związku ze współpracą, brak wymiernych korzyści, niewielkie zainteresowanie nauczycieli czy brak instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Z kolei w opinii szkół zawodowych wśród utrudnień dotyczących współpracy znalazły się m.in. bariery finansowe, technologiczne oraz związane z postawą pracodawców, a także postawa uczniów związana z niskim poziomem motywacji do nauki zawodu.

Udostępnij >
T