Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

Firmy zatrudniające co najmniej jednego oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników na umowę o pracę, z wyłączeniem właściciela, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR, mogą liczyć na subwencję w kwocie nawet 324 tys. zł. Banki właśnie zaczęły przyjmować wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej

Instrumentem finansowym programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju. Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw dotkniętych spadkiem przychodów w związku z COVID-19, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Na pomoc finansową może liczyć wyłącznie przedsiębiorstwo, które prowadziło działalność 31 grudnia 2019 r. i nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. Wobec firmy ubiegającej się o wsparcie nie może być też otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo restrukturyzacyjne. Konieczne jest również posiadanie siedziby na terenie Polski i rozliczanie tu podatków za ostatnie 2 lata obrotowe. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania beneficjenta programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

Jakie są warunki finansowania?

Pozyskane środki muszą być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy. Mogą posłużyć również na spłatę kredytów – również przedterminową do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki, a także na rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Natomiast nie wolno przeznaczyć środków z subwencji na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów z nim powiązanych.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, m.in. mBank.

Na stronie https://www.mbank.pl/lp/korpo-tarcza-pfr/ zainteresowani znajdą informacje na temat tego, kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR, prezentację dotyczącą sposobu składania wniosku - https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/mbank_tarcza_dla_klienta.pdf, a także  kalkulator, umożliwiający wyliczenie maksymalnej kwoty subwencji i zasady udzielania finansowania w ramach programu. Z kolei odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/lp/korpo-tarcza-pfr/pytania-i-odpowiedzi/

Lista wszystkich banków biorących udział w przedsięwzięciu znajduje się na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

Udostępnij >
T
separator