Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszył nabór wniosków na dotację do 5 tys. zł

Mikro i mali przedsiębiorcy z branż, które z powodu pandemii i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń musieli ograniczyć swoją działalność, mogą ubiegać się o dotację w wysokości 5 tys. zł. Ruszył już nabór wniosków.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Można je składać do 31 sierpnia 2021 r. 

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy
  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu. 
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  • dodatkowo działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji
  • działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodów

Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD.

Oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według PKD 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane.

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. 

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna, pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Udostępnij >
T
separator