Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław uruchamia Program Interwencji Społecznej

Utworzenie wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej - pakietu działań na rzecz rodziny, kultury, sportu i sektora NGO zapowiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Na program pomocowy miasto planuje przeznaczyć do końca roku 12 mln zł.

Wrocław, podobnie jak inne duże miasta, stanął w obliczu globalnego zagrożenia, które dotyka wszystkich aspektów życia. Walczyć dziś należy nie tylko o życie i zdrowie, o miejsca pracy i gospodarkę, ale także o życie społeczne miast. Dlatego działania interwencyjne są niezwykle potrzebne także w obszarze organizacji pozarządowych, sportu, kultury i spraw społecznych.

Na podstawie rozmów z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, na podstawie analiz rozwiązań przyjmowanych w innych miastach Wrocław wypracował katalog najważniejszych działań pomocowych.

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i niedającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich przedsięwzięć sportowych i kulturalnych do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą podejmowane na przełomie kwietnia i maja.

Na program pomocowy planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię. Co ważne – pakiet działań to nie jest to katalog zamknięty i będzie modyfikowany wraz ze zmieniającą się sytuacją.

Kto skorzysta z wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej:

1. Organizacje pozarządowe (NGO):

 • NGO, które działają w lokalach gminnych będą zwolnione z czynszów w okresie od 1 marca do końca stanu epidemii (zapłacą symboliczną złotówkę).
 • Umowy z NGO, które nie mogą być realizowane z uwagi na epidemię będą aneksowane/przedłużane. Tam gdzie to tylko możliwe, na wniosek organizacji, będą przesuwane terminy, skracany czas realizacji, modyfikowane zadania w granicach obowiązujących przepisów.
 • Miasto przystąpiło do Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej i będzie wspierać podmioty ekonomii społecznej. Miejskie jednostki będą realizowały część swoich zadań właśnie przy pomocy takich podmiotów.

2. Kultura:

 • Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, w okresie od 1 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).
 • Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Miasto ogłosi dodatkowy konkurs i zwiększy pulę w obecnie trwającym konkursie. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.
 • Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów. Do końca tego roku przeznaczymy przynajmniej 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. 

3. Sport:

 • Kluby i organizacje sportowe korzystające z miejskich hal i obiektów sportowych, zostają zwolnione z kosztów rezerwacyjnych czy operacyjnych (za okres od 1 marca do końca epidemii).

4. Rodzina:

 • Na przełomie lipca i sierpnia, kiedy poznamy wyniki rekrutacji do żłobków miasto podejmie decyzję o utworzeniu dodatkowych miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem. To zadanie umożliwi większej liczbie rodziców powrót do pracy. Miasto planuje przeznaczyć na ten cel ok. 7 mln zł.
 • Wsparcie w postaci Nieodpłatnych Porad Prawnych; Biuro Porad Obywatelskich.
 • Poradnictwo rodzinne.
 • Świadczenia pieniężne dla osób, które utraciły pracę, a nie mają uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych.
 • Dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin, które w wyniku utraty pracy lub innych przyczyn mają problemy z wnoszeniem opłat za mieszkanie.
 • Poradnictwo psychologiczne dla osób w kryzysie.
 • Punkt pomocy zadłużonym - poradnictwo prawne.

5. Szpitale:

 • Miasto deklaruje także, utrzymanie wsparcia finansowego dla wrocławskich szpitali. Oprócz środków na bieżąco przekazywanych w związku z epidemią – już ponad 4 mln zł – w tym roku dodatkowo przekażemy ok. 1,3 mln zł na remonty i zakupy sprzętu medycznego.

Wrocławski Program Interwencji Społecznej - prezentacja.pdf

Czytaj także: Wrocław wprowadza „Wrocławski Pakiet Pomocowy”

Udostępnij >
T