Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
450 mln zł na projekty onkologiczne

Blisko pół miliarda złotych – taka kwota już niedługo zasili polską naukę, dając impuls do rozwoju niezwykle ważnej dziedziny, jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia. 1 marca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). Tym nowatorskim przedsięwzięciem zarządza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Otwarty konkurs ofert w ramach programu WIB potrwa od 1 do 12 marca 2021 r. Projekty mogą zgłaszać zespoły złożone z polskich i zagranicznych specjalistów zatrudnionych w różnych placówkach naukowych działających na terenie Polski. Pula 450 mln zł zostanie podzielona między maksymalnie 10 zespołów, które otrzymają środki na realizację badań na okres do 10 lat.

Nowatorski projekt

Wirtualny Instytut Badawczy to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju – pierwszy tego typu program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Został powołany w oparciu o ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Rząd zadecydował o przeznaczeniu na ten cel rekordowej kwoty blisko pół miliarda złotych oraz wskazał obszar badań: biotechnologia medyczna – onkologia, jako szczególnie ważny z punktu widzenia interesu społecznego.

Nowatorski charakter Wirtualnego Instytutu Badawczego polega m.in. na wdrożeniu nowej metody wsparcia działalności naukowej. WIB inwestuje przede wszystkim w ludzi, zapewniając im stabilne warunki prowadzenia badań, a także w komercjalizację wyników ich pracy. Nie tworzy natomiast nowej infrastruktury, ponieważ polskie uczelnie i instytuty badawcze dysponują nowoczesnymi laboratoriami i sprzętem, z których korzystać mogą członkowie zespołów uczestniczących w programie.

Dla wybitnych naukowców

- Program WIB kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Podmiotu Zarządzającego programem Wirtualny Instytut Badawczy. – Pokładamy wielkie nadzieje w jakości zgłoszonych do konkursu projektów naukowo-badawczych, bo ich wysoki poziom jest warunkiem niezbędnym dla sukcesu całego przedsięwzięcia – dodaje.

Aplikacje zgłoszone do konkursu oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów. Do najważniejszych kryteriów, jakie będą brane pod uwagę, należą potencjał społeczno-gospodarczy i komercjalizacyjny zakładanych efektów badań. Oczekiwanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są bowiem możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty czy technologie, które mogą zainteresować inwestorów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Pod kontrolą wrocławskiego instytutu

Mimo że WIB jest instytucją wirtualną, dysponuje realnymi środkami i ma wyznaczone konkretne cele. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. To jeden z wiodących instytutów ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, skupiający cenionych i ambitnych naukowców specjalizujących się w dziedzinie biotechnologii i inżynierii materiałowej. Łukasiewicz – PORT rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu, a także inicjuje i wspiera współpracę nauki i biznesu.

- Zadaniem podmiotu zarządzającego jest czuwanie nad przebiegiem kolejnych etapów programu, a także zapewnienie wsparcia zespołom badawczym – wyjaśnia Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy – O ile w klasycznych programach badawczych funkcja instytucji finansującej jest ograniczona do oceniania, opiniowania i rozliczania realizowanych projektów, w WIB jest ona znacznie bardziej rozbudowana. Stawiamy na współpracę z zespołami badawczymi i będziemy im towarzyszyć przez cały okres realizacji zadań – dodaje.

Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics.

Udostępnij >
T
separator