Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Brak sprawozdania finansowego to przestępstwo

W tym roku spółki zarejestrowane w KRS, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, a więc kończy 31 grudnia, mają czas na sporządzenie sprawozdań finansowych do końca czerwca. Jednak niedopełnienie tych obowiązków może nieść za sobą istotne konsekwencje

W ostatnim dniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości  spółek handlowych tj. 31 marca, Minister Finansów wydał rozporządzenie, w którym m.in. wydłużył termin sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych o 3 miesiące. Dzięki temu spółki zarejestrowane w KRS, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, a więc kończy 31 grudnia, mają czas na sporządzenie sprawozdań finansowych do końca czerwca. Dokumenty te będą następnie podlegały zatwierdzeniu w terminie do 30 września 2020 r. oraz złożeniu do akt rejestrowych nie później niż do 15 października 2020 r. Warto tu zwrócić uwagę na możliwe konsekwencje niedopełnienia tych obowiązków.

Postępowanie przymuszające

 - W razie stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie nie zostało złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające – mówi mecenas Piotr Szalbierz radca prawny, doradca podatkowy i partner w kancelarii Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu. - W pierwszej kolejności powinien wezwać osoby zobowiązane do ich złożenia, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin.  Niewykonanie tego obowiązku pomimo wezwania, skutkować może nałożeniem przez sąd grzywny w wysokości do 15 tys. zł, która może być następnie ponawiana.

Sąd rejestrowy, w razie stwierdzenia, że postępowanie przymuszające nie doprowadzi do złożenia sprawozdania lub gdy mimo wezwania podmiot nie złoży rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, może również wszcząć z urzędu postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Odpowiedzialność karna

 - Naruszenie obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych podlega odpowiedzialności karnej, uregulowanej w ustawie o rachunkowości – twierdzi mecenas Piotr Szalbierz. - Karalne jest zarówno naruszenie obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego w odpowiednim czasie, jak i niezłożenie do akt rejestrowych sprawozdania finansowego, pomimo jego sporządzenia. Pierwsze z naruszeń zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2, a drugie karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Osobie odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie do akt rejestrowych w przypadku niedopełnienia tych obowiązków może również grozić sankcja w postaci orzeczenia o zakazie zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu. Na odpowiedzialność narażeni są m.in. wspólnicy prowadzący sprawy spółki, członkowie zarządu, a nawet członkowie rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej.

Czy warto ryzykować?

- Informatyzacja systemu składania sprawozdań finansowych sprawia, że wykrycie braków i wszczęcie postępowania możliwe jest nawet po upływie stosunkowo krótkiego czasu od dnia kiedy sprawozdanie powinno być zgłoszone – mówi mecenas Piotr Szalbierz. - Organy coraz chętniej i szybciej korzystają z tych możliwości, skutkiem czego postępowania w tym zakresie wszczynane są wyjątkowo szybko, a ich liczba w ostatnich latach znacząco wzrosła. Tymczasem konsekwencje takiego postępowania mogą być bardzo dotkliwie.

Osoby, względem których wydany zostanie wyrok skazujący będą uznawane za osoby karane, a wpis w tym przedmiocie zostanie ujawniony w Krajowym Rejestrze Karnym. Karalność taka może wpłynąć na dalsze możliwości rozwoju kariery menadżerskiej, a dla osób zasiadających w organach spółek prawa handlowego szczególnie dotkliwe może być zasądzenie wspomnianego wyżej zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 - Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak dalekie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania - dodaje mecenas Piotr Szalbierz. - Tymczasem może mieć ono wpływ np. na postępowania o uzyskanie koncesji czy licencji. Wyrok skazujący wydany względem osób zarządzających może być utrudnieniem m.in. w przypadku: koncesji z zakresu energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych oraz wytwarzania i przekazywania ciepła, licencji transportowych, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. To wszystko może mieć miejsce w razie stwierdzenia, że w sposób zawiniony poważnie naruszone zostały obowiązki zawodowe, co podważa uczciwość takich osób. Dlatego warto rzetelnie wypełnić obowiązki sprawozdawcze.

 

 

Udostępnij >
T
separator