Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dolnośląski Ład przyjęty

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęli uchwałę o przyjęciu programu Dolnośląski Ład. Jest to dokument programowy, którego podstawowym celem jest wzmocnienie harmonijnego i równomiernego rozwoju regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska.

Dolnośląski Ład jest odpowiedzią i reakcją na aktualne problemy i przyszłościowe wyzwania rozwojowe związane z wszystkimi sferami życia: gospodarczymi, społecznymi, infrastrukturalnymi czy środowiskowymi.

- Dolny Śląsk na przestrzeni lat doskonale się rozwijał. To ogromna zasługa pracowitości Dolnoślązaków.Naszym zadaniem jako samorządowców jest kontynuacja i utrzymanie tego dynamicznego tempa rozwoju. Realizacja wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji, tj. dostępna, nowoczesna ochrona zdrowia, rozwój kolei, budowa nowych dróg, edukacja, to tylko niektóre przykłady działań, które powstają w olbrzymim stopniu także dzięki środkom unijnym. Szeroko współpracując, również ponad politycznymi podziałami możemy skutecznie działać na rzecz Dolnego Śląska. „Dolnośląski Ład” to kolejny etap naszej współpracy, mający na celu utrzymanie tempa rozwoju naszego regionu – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Ład jest dokumentem o charakterze strategicznym, wskazującym główne problemy naszego regionu oraz możliwości ich rozwiązania dzięki wsparciu wszelkiego rodzaju środków zewnętrznych, takich jak Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Program FEnIKS, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy Fundusz Polski Ład i wielu innych. Wsparcie finansowe z ww. środków wpłynie bezpośrednio na zapewnienie oraz bezpieczeństwo miejsc pracy, a także zapewnienie mieszkańcom Dolnego Śląska jak najlepszych warunków do życia.

- Dolnośląski Ład to dokument praktyczny, który zwraca uwagę na aktualne problemy i przyszłościowe wyzwania przed jakimi stoi nasz region. Większość projektów ujętych w programie to zadania wieloletnie. Niezwykle się cieszę, że większość radnych Sejmiku Województwa wyraziła aprobatę dla tego dokumentu - mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkretne projekty zawarte w dokumencie projektu Dolnośląskiego Ładu pozwolą na pełniejsze osiągniecie wizji rozwoju województwa dolnośląskiego określonej na rok 2030, przyjętej przez radnych Sejmiku WD uchwałą z dnia 20 września 2018 r., dzięki której Dolny Śląsk stanie się regionem równomiernego rozwoju, nowoczesnym, przyjaznym oraz konkurencyjnym na tle rozwiniętych regionów Europy.

 

Udostępnij >
T
separator