Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Kasy rejestrujące w myjniach samoobsługowych dopiero od 1 kwietnia 2023 r.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie myjni samoobsługowych będą mieli więcej czasu na dostosowanie swoich urządzeń do nowych regulacji związanych z ewidencją sprzedaży.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w dniu 10 grudnia 2021 r. przekazał do Ministra Finansów krytyczną opinię na temat projektowanych zmian ws. fiskalizacji myjni. Wpłynęły do niego setki wniosków zarówno od indywidualnych przedsiębiorców, jak i ich organizacji z prośbą o interwencję w tej sprawie. Postulaty nie kwestionowały samego obowiązku ewidencji sprzedaży, co termin wejścia w życie omawianych regulacji ze względu na brak gotowych rozwiązań, różnorodność funkcjonujących urządzeń, koszty oraz faktyczne możliwości instalacji przez dostawców odpowiedniego sprzętu i aplikacji służących do ewidencji sprzedaży w urządzeniach pracujących w relatywnie trudnych warunkach fizycznych.

Dnia 6 maja 2022 r. zorganizowano posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Paliw działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, którego przedmiotem była prezentacja i omówienie argumentów przedsiębiorców oraz poznanie stanowiska organu w tej sprawie. W nawiązaniu do tego wydarzenia, skierowano do Ministra Finansów pismo zawierające najważniejsze postulaty przedsiębiorców, w tym przede wszystkim wniosek o wydłużenie terminu wejścia w życie proponowanych zmian.

Na skutek wspólnego wysiłku podjętego przez Rzecznika MŚP oraz przedsiębiorców termin wejścia w życie projektowanych przepisów przesunięto z 1 lipca 2022 r. na 1 października 2022 r., natomiast dzięki dalszym staraniom i merytorycznej argumentacji, termin ten przesunięto po raz kolejny.

14 września 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt dotyczy zmiany terminu wejścia w życie regulacji skutkujących obligatoryjną ewidencją sprzedaży dokonywanej przy pomocy urządzeń służących do samodzielnego mycia i czyszczenia pojazdów i podobnych usług.

Nowym terminem wejścia w życie omawianego obowiązku ewidencji sprzedaży jest 1 kwietnia 2023 r.

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, będzie wnosił do Ministra Finansów o rozważenie zmiany sposobu uszczelniania płacenia podatku od myjni samochodowych. Instalowanie przy każdym stanowisku myjni kasy fiskalnej jest nieracjonalne: trudne technicznie i kosztowne. Według niego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem opodatkowania myjni samoobsługowych byłoby, zamiast instalowania kas rejestrujących, byłoby wprowadzenie opłaty od ilości zużytej wody poprzez odczyty z wodomierzy lub, jako alternatywa wybierana przez przedsiębiorcę, podatek ryczałtowy od stanowiska skalkulowany według liczby samochodów zarejestrowanych w powiecie, w którym znajduje się myjnia.

Udostępnij >
T
separator