Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Kategorie 16. edycja

 

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój >>> zgłoś się
Kategoria skierowana jest do firm funkcjonujących dłużej niż 2 lata, które osiągnęły sukces biznesowy na bazie innowacji. Kapituła będzie chciała dowiedzieć się jakiego rodzaju innowacje (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe) zostały wprowadzone i jakie w tym celu zostały poniesione nakłady i jaki był zwrot z tych nakładów. Przy ocenie weźmiemy pod uwagę wyjątkowość konkretnego pomysłu na innowacyjny rozwój, ale ważne będą też jego wymierne efekty - pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki firmy.


Start-up Roku >>> zgłoś się

Kategoria skierowana do start-up’ów (firm funkcjonujących nie dłużej niż 2 lata), którym udało się skomercjalizować swój produkt. Docenimy firmy, które dzięki swoim trafionym i oryginalnym pomysłom osiągają przewagę konkurencyjną na rynku, tworzą nowe rynki lub wypełniają nisze przez nikogo dotychczas niezagospodarowane. Będziemy premiować trafną identyfikację ciekawych potrzeb rynkowych, na które swoją działalnością odpowiada firma oraz zrozumienie wpływu działalności na otoczenie. Start-up Roku powinien wyróżniać się także efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów.


Dolnośląski Produkt Roku >>> zgłoś się
Kategoria skierowana jest do firm z terenu Dolnego Śląska, których produkt osiągnął sukces stając się rozpoznawalnym w skali całej Polski i/lub międzynarodowo, promując tym samym nasz region jako miejsce, w którym powstają nowe idee przekuwane w realne oferty dla klientów zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych. Nagrodzimy przedsiębiorców, którzy poprzez swoją pracę przyczyniają się do budowania marki Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju. Pragniemy docenić te podmioty, które podkreślają pochodzenie z naszego regionu, a jednocześnie swoją podstawową działalnością – dostarczaniem produktów lub usług na najwyższym poziomie - stanowią – przez swoją postawę - o sile Dolnego Śląska, jako regionu ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych i niebojących się wyzwań.


NOWA KATEGORIA
Nagroda za działania proekologiczne >>> zgłoś się
Kategoria skierowana jest do wszystkich firm, które wdrożyły działania w obszarze CSR. W tej edycji konkursu zwracamy szczególną uwagę na działania proekologiczne, wynikające zarówno ze spełniania wymogów prawnych w dziedzinie ekologii, jak i te idące dalej. Docenimy praktyki niwelujące wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne oraz zachęcanie pracowników do podejmowania ekologicznych, osobistych wyzwań w codziennych czynnościach, przy czym przy ocenie danego zgłoszenia Kapituła weźmie w szczególności pod uwagę te podmioty lub instytucje, które wykraczają poza działania, do których zobowiązane są z mocy obowiązującego prawa. Nie pomijamy jednak pozostałych obszarów CSR – zwrócimy uwagę zarówno działania na rzecz poszczególnych interesariuszy firmy, jak i udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstw międzysektorowych. Warto wskazać także na próby mierzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze CSR, jak również sposoby komunikacji elementów społecznej odpowiedzialności biznesu na zewnątrz, np. poprzez wydawanie zintegrowanych albo odrębnych raportów dotyczących działań niefinansowych przedsiębiorstwa lub zaangażowanych instytucji.NOWA KATEGORIA
Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną >>> zgłoś się
Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną. Chcemy docenić kreatywne działania na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w różnych obszarach, które to działania powodują współodpowiedzialność wspólnoty lokalnej za losy gminy lub powiatu. O wartości przedsięwzięcia angażującego społeczność świadczyć powinno partnerskie podejście do jego organizacji, korzystanie z różnorodnych zasobów, możliwości i talentów poszczególnych stron oraz jego realne efekty. Ważnym będzie proces pozyskania finansowania, a szczególnie zaangażowanie funduszy niepublicznych w realizowane przedsięwzięcie.


Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego >>> zgłoś się
Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wprowadziły swoją organizację w wiek cyfrowy. Pragniemy docenić podmioty zastępujące tradycyjne metody działania nowymi rozwiązaniami cyfrowymi, będącymi w efekcie dźwignią do bardziej dynamicznego rozwoju. Poszukujemy rozwiązań, dzięki którym firma nie tylko stała się bardziej konkurencyjna, ale także wypracowała innowacyjne rozwiązania. Istotna będzie kwestia wykorzystania know-how oraz tego czy został on zakupiony, czy wypracowany przez zespoły pracujące na Dolnym Śląsku. Pionier wieku cyfrowego powinien przekładać efekt realizacji projektu na model biznesowy firmy/instytucji.

NOWA KATEGORIA
Skuteczna Kampania Marketingowa >>> zgłoś się
Kategoria skierowana do firm lub wszelkich instytucji z Dolnego Śląska, które w ostatnich dwóch latach zainicjowały oryginalną i skuteczną kampanię marketingową (w tym promocyjną lub wizerunkową), budującą lojalność, sympatię lub zaangażowanie odbiorców. Doceniamy innowacyjne podejście do określania grupy docelowej, intrygującą oraz angażującą treść, spójny i trafiony język oraz dopasowane kanały komunikacji. Kampania Marketingowa Roku powinna wyróżniać się współmiernym zaangażowaniem środków finansowych, czasu pracy oraz efektów jakie przyniosła. Cel zwycięskiej kampanii musi być mierzalny, a zaprezentowany w zgłoszeniu ankietowym końcowy rezultat świadczyć o jej skuteczności.


NOWA KATEGORIA
Wizjoner Przestrzeni >>> zgłoś się
Kategoria skierowana do podmiotów, których celem jest tworzenie nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych środowisku przestrzeni. Docenimy oryginalne, ale i spójne z otoczeniem, zrealizowane w ostatnich 3 latach projekty zabudowy przestrzeni na Dolnym Śląsku. Zwycięzcę w tej kategorii charakteryzować musi zastosowanie rozwiązań innowacyjnych oraz uwzględniających potrzeby społeczności lokalnej. Kluczowa jest także całościowa koncepcja istniejących i zaplanowanych elementów zagospodarowania przestrzeni, tworząca wyraźną wizję dopasowaną do specyfiki miejsca, którego dotyczy. Miernikiem sukcesu tej wizji powinno być wypełnianie się wykreowanych przestrzeni życiem - tym społecznym, jak i naturą, a także rezultat ekonomiczny inwestycji. Dołączona do ankiety wizualizacja zgłoszonej do konkursu przestrzeni będzie dodatkowym atutem kandydata do nagrody.


Nagroda specjalna – Osobowość Roku

Udostępnij >
T
separator