Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszył nabór wniosków w konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Rozpoczął się nabór wniosków w drugim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Zespoły naukowców specjalizujących się w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii mogą się ubiegać o 380 ml zł na badania nad nowymi terapiami chorób nowotworowych.

Nabór wniosków w drugim konkursie WIB trwa od 19 do 30 września 2022 r. Zespoły badawcze mogą już składać aplikacje o środki z Funduszu Polskiej Nauki przeznaczone na finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Może je otrzymać maksymalnie 10 zespołów badawczych na okres do 10 lat. Za organizację i przebieg konkursu odpowiada Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, który pełni rolę Podmiotu Zarządzającego w programie WIB.

- Wirtualny Instytut Badawczy to nowe podejście do sposobu finansowania innowacyjnych badań naukowych – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z Wrocławia. – Jako Podmiot Zarządzający programem postrzegamy go jako inwestycję całego społeczeństwa w rozwój niezwykle istotnej dziedziny, jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia. By inwestycja ta mogła przynieść wymierne korzyści, wybrane projekty muszą wyróżniać się nie tylko wartością naukową, ale także wysokim potencjałem komercjalizacyjnym, czyli realną perspektywą zainteresowania biznesu efektami badań i wprowadzenia ich na rynek – dodaje dr Andrzej Dybczyński.

Drugi konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) został ogłoszony 10 marca 2022 r. Nabór wniosków poprzedziły działania informacyjne oraz doradcze. Zgłoszone aplikacje w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie – merytorycznej. Istotna będzie tu zarówno ich wartość naukowa, jak i społeczno-gospodarcza. Oceny aplikacji dokona międzynarodowy panel ekspertów złożony ze specjalistów w dziedzinie biotechnologii i komercjalizacji.

- Zapraszamy naukowców do udziału w drugim konkursie WIB. Stawka jest wysoka, bo do podziału między zespoły badawcze jest ponad 380 mln złotych, które Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel z Funduszu Polskiej Nauki – mówi Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy. – Naszym zadaniem jako operatora programu WIB jest zapewnienie wysokiego poziomu konkursu, który zagwarantuje wybór najlepszych projektów badawczych opracowanych przez zespoły wybitnych specjalistów. Wierzymy, że również w tej edycji zgłoszone zostaną wnioski na tak wysokim poziomie, jak wybrany w pierwszym konkursie WIB projekt HERO – dodaje Paweł Kurant.

Wyniki drugiego konkursu WIB poznamy na początku 2023 roku.

W pierwszym konkursie, który rozstrzygnięto w październiku 2021 r., eksperci wskazali do finansowania projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Na realizację badań nad nową technologią terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowaniem w immunoterapii nowotworów zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego otrzymał blisko 70 mln zł. Projekt został zgłoszony przez naukowców z konsorcjum łączącego najlepsze jednostki naukowo-badawcze w kraju: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera Zespołu Badawczego), Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Instytut Chemii Fizycznej PAN. Prace badawcze są w toku.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Środki przyznawane w ramach konkursu przeznaczone są na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii, a także na komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Ponadto Łukasiewicz – PORT, jako Podmiot Zarządzający Programem WIB, będzie koordynował działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej oraz odpowiadał za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur. 

Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem, dostępne są na stronie internetowej programu WIB: https://wib.port.org.pl/.

Udostępnij >
T
separator