Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszyło Centrum Symulacji Procesów Biznesowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wzbogacił się o innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy - Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB). To interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych i audiowizualnych.

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) zostało wybudowane i wyposażone dzięki wsparciu funduszy unijnych. Jego głównym zadaniem jest wsparcie procesów kształcenia na wszystkich formach studiów oraz w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Obiekt będzie także wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów dla otoczenia biznesowego uczelni jako interaktywne środowisko symulacyjne. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom technologicznym, jest to przedsięwzięcie unikalne w skali kraju, a nawet świata.

Pomysłodawcą i kierownikiem CSPB jest dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW, naukowiec i dydaktyk, pasjonat wykorzystania nowoczesnej technologii w procesach kształcenia oraz badaniach naukowych. To On zainicjował powstanie tego obiektu, kierując się potrzebą stworzenia na kampusie UEW wirtualnego środowiska biznesowego, które w najlepszy możliwy sposób przybliży studentów do praktyki.

Budynek ma konstrukcję modułową, którą tworzy zbiór dziewięciu połączonych ze sobą kontenerów. Projektując ten obiekt, przyjęto założenie o możliwej rozbudowie budynku w przyszłości o kolejne dwie kondygnacje, z zachowaniem dotychczasowej technologii.

W obecnym kształcie w obiekcie CSPB wydzielone zostały dwie strefy użytkowe: strefa projektowania procesów oraz strefa VR. Pierwsza z wymienionych stref służy tworzeniu modeli procesów z wykorzystaniem systemów klasy Business Process Modeling Software, ich wizualnej symulacji 3D oraz prowadzeniu prac o charakterze doskonalącym i optymalizacyjnym. CSPB korzysta w tym zakresie z amerykańskiego oprogramowania do projektowania symulacji FlexSim.

W głównej sali projekcyjnej znajduje się stanowisko trenerskie oraz 12 stanowisk dla uczestników zajęć. Wszystkie zostały wyposażone w specjalne monitory o proporcjach ekranu 32 x 10, umożliwiające wyświetlanie wielowątkowej treści modelowanego procesu, w tym m.in.: modelu 3D, process- -flow, kokpitów menedżerskich – dashboards, tabel wejściowych i wynikowych. Treść zajęć, pochodząca zarówno ze stanowiska trenerskiego, jak i uczestników zajęć, może być wyświetlana na głównym ekranie projekcyjnym. O wyborze źródła sygnału decyduje trener przy użyciu specjalnego panelu sterującego.

Druga strefa (VR) umożliwia spacery po procesach oraz interaktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych w różnych rolach. W tej strefie zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu specjalnych gogli uczestnik może wziąć aktywny udział w symulacji.

W pierwszej fazie wdrożenia projektowanych rozwiązań do dyspozycji użytkowników jest łącznie 20 wirtualnych gier decyzyjnychz obszarów: produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także procesów administracyjnych i handlowych. Użytkownik CSPB będzie mógł stanąć w roli m.in.: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego branży budowlanej czy hurtowni spożywczej, podjąć się roli kierownika produkcji czy dyrektora zakładu gospodarki odpadami. Będzie także mógł nauczyć się podejmować decyzje w obszarze finansów i rachunkowości m.in.w zakresie: zarządzania płynnością, oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji zużycia zasobów i jej wyceny czy rachunku kosztów wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, bazując na danych wynikowych symulacji. Przyjęta technologia umożliwia swobodną rozbudowę wdrożonych gier, a także projektowanie i implementację kolejnych.

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych ma służyć jednak nie tylko celom edukacyjnym. Ma także wspierać działania rozwojowe, zgodne z wizją, misją i strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do których należy aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do zadań Centrum będzie należało inicjowanie i udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu oraz uczelni, w tym w zakresie identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów, udział w tworzeniu koncepcji modeli procesów dla nowych aktywności gospodarczych oraz ich interaktywnej symulacji i badań wspieranych technologią VR.

Beneficjentami podejmowanych działań będą więc zarówno przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i pracownicy, jednostki organizacyjne Uczelni oraz koła naukowe i organizacje studenckie.

Planowana jest organizacja i współudział zespołu Centrum w seminariach i konferencjach naukowych, prezentujących doświadczenia uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i audiowizualnych, w tym VR, w zakresie symulacji i interaktywnej wizualizacji procesów biznesowych.

Powstanie Centrum Symulacji Procesów Biznesowych było możliwie, dzięki środkom projektu "PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udostępnij >
T
separator