Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszyły Dolnośląskie Małe Granty

Osoby działające w grupie nieformalnej, mające pomysł na wsparcie i integrację lokalnej społeczności mogą złożyć wniosek w VII edycji Dolnośląskich Małych Grantów

O dotacje w wysokości do 5 tys. zł mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy województwa oraz członkowie organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja Dolnośląskich Małych Grantów ma się przyczynić do wsparcia lokalnych działań o charakterze ekologicznym, ale granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

Na ten projekt w 2021 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

Do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 23.59) można składać pomysły na projekty wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 lipca do 10 września 2021 roku na terenie Dolnego Śląska, w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Wszystkie działania będą musiały być zgodne z aktualnymi rozporządzeniami rządowymi w związku z pandemią koronawirusa.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje internetowe otwarte

spotkanie informacyjne na temat naboru wniosków 16 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 w ramach transmisji online na profilu społecznościowym Programu Dolnośląskie Małe Granty: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.malegranty.pl

Dolnośląskie Małe Granty są realizowane ze środków budżetu zarządu województwa dolnośląskiego od 2017 roku. Do tej pory, w ramach VI edycji Programu Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła ponad 2 tysiące pomysłów na działania społeczne, z których zrealizowanych przez dolnośląskie grupy nieformalne zostało 328 grantów.

Udostępnij >
T
separator