Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Startuje IX edycja Dolnośląskich Małych Grantów

Osoby działające w grupie nieformalnej, mające pomysły i chcące wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność, teraz mogą zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania. Wystarczy, że złożą wniosek w IX edycji Dolnośląskich Małych Grantów.

O dotacje w wysokości do 5 tys. zł mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Jak w każdej z poprzednich edycji chętni będą mogli ubiegać się o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. 

- Ruszamy z kolejną edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Na ten projekt w 2023 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tys. zł. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki Małym Grantom wsparliśmy ponad 420 projektów o łącznej kwocie 2 mln zł. mówi marszałek Cezary Przybylski.

Granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

o   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

o   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

o   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

o   nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

o   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

o   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

o   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

o   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

o   turystyki i krajoznawstwa;

o   promocji i organizacji wolontariatu;

o   działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

o   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

o   działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

o   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;

o   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

o   pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

Termin składania wniosków 27 marca – 11 kwietnia. Więcej informacji www.malegranty.pl

 

Udostępnij >
T
separator