Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
W tym roku szansa na Dolnośląskiego Gryfa aż w 9 kategoriach!

Przedsiębiorstwa, samorządy oraz organizacje, które chcą zdobyć prestiżową statuetkę „Dolnośląskiego Gryfa” już teraz mogą zgłaszać swój udział w tegorocznej edycji konkursu. Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tego elitarnego konkursu. W tym roku można zdobyć Gryfa w dziewięciu kategoriach

W tym roku konkurs „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza” odbędzie się po raz osiemnasty. To jeden z najbardziej popularnych i cenionych konkursów biznesowych w regionie. Nagradza firmy, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje za ich wyjątkową przedsiębiorczość, dynamikę rozwoju, spektakularne inwestycje, a także przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Jego laureaci mają znaczący wpływ na wzrost atrakcyjności biznesowej całego regionu.

Podczas tegorocznej edycji konkursu statuetki „Dolnośląskiego Gryfa” zostaną wręczone aż w dziewięciu kategoriach:

  1. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes lub rozwój - kategoria skierowana jest do firm funkcjonujących dłużej niż 2 lata, które osiągnęły sukces biznesowy na bazie innowacji. Kapituła będzie chciała dowiedzieć się, jakiego rodzaju innowacje (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe) zostały wprowadzone, jakie w tym celu zostały poniesione nakłady i jaki był z nich zwrot. Przy ocenie brana pod uwagę będzie wyjątkowość konkretnego pomysłu na innowacyjny rozwój, ale ważne będą też jego wymierne efekty - pozytywny wpływ na skalę działalności i wyniki finansowe firmy.
  1. Dolnośląski Produkt Roku - kategoria skierowana do firm z terenu Dolnego Śląska, których produkt osiągnął sukces, stając się rozpoznawalnym w skali całej Polski lub na arenie międzynarodowej. Nagrodzeni zostaną przedsiębiorcy, którzy poprzez swoją pracę przyczyniają się do budowania marki Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju. Docenione zostaną te podmioty, które podkreślają dolnośląskie pochodzenie, a jednocześnie swoją podstawową działalnością – dostarczaniem produktów lub usług na najwyższym poziomie – przez swoją postawę stanowią o sile regionu.
  1. Lider skutecznej transformacji cyfrowej - kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wprowadziły rozwiązania, dzięki którym udało im się skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację swojego przedsiębiorstwa i zaadoptować się do nowych warunków rynkowych, usprawnić działalność firmy lub bardziej dynamicznie ją rozwijać. Docenione zostaną rozwiązania, dzięki którym firma nie tylko stała się bardziej konkurencyjna, ale także wypracowała innowacyjne metody działania w codziennej pracy. Mile widziane będzie pokazanie wpływu transformacji cyfrowej na wyniki biznesowe organizacji.
  1. Pracodawca skutecznie reagujący na zmiany - kategoria skierowana dla firm lub instytucji, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom swoich obecnych i przyszłych pracowników. Kapituła weźmie pod uwagę rozwiązania mające na celu rozwój pracowników, ich edukację oraz działania wspierające work & life balance, równość szans czy różnorodność w organizacji, które tworzą nową wartość na rynku pracy na Dolnym Śląsku. Docenione będą również rozwiązania mające na celu adaptację do nowych warunków pracy zdalnej.
  1. Nagroda za działania na rzecz zmniejszenia społecznych skutków pandemii - kategoria skierowana jest do przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, które w minionym roku wykazały szczególne zaangażowanie w działania charytatywne oraz wolontariackie na rzecz zmniejszenia społecznych skutków pandemii. Docenione zostaną aktywności, które miały na celu wsparcie lokalnej społeczności, w szczególności grup najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, np. osób starszych, z niepełnosprawnościami, uczniów, nauczycieli oraz personelu medycznego. Istotna będzie też współpraca międzysektorowa oraz wolontariat pracowniczy. 
  1. Firma świadoma ekologicznie - kategoria skierowana do firm, które podejmują innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska. W tej edycji konkursu liczą się nie tylko na działania proekologiczne wynikające ze spełniania wymogów prawnych w dziedzinie ekologii, , ale także te idące dalej. Docenione będą przedsiębiorstwa, które wprowadzają dedykowane praktyki lub tworzą innowacyjne rozwiązania niwelujące wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne, w szczególności związane z redukcją śladu węglowego, lub prowadzące do trwałych zmian w zachowaniach pracowników, konsumentów czy innych grup interesariuszy. Dodatkowym atutem będzie zaangażowanie pracowników firmy w podejmowane działania proekologiczne.
  2.  Nagroda dla samorządu za najlepszy program osłonowy dla firm - kategoria skierowana do gmin i powiatów, które w obliczu pandemii tworzą korzystne rozwiązania dla ochrony i rozwoju lokalnego biznesu. Istotne będą inicjatywy prawne, administracyjne, finansowe, instytucjonalne czy infrastrukturalne mające na celu wsparcie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Kapituła weźmie pod uwagę szczególnie te zgłoszenia, w których samorządy przedstawią zrealizowane działania na rzecz ochrony i rozwoju swoich przedsiębiorców i ich efekty.
  1. Lider roku - kategoria mająca na celu wyłonienie osoby, która z sukcesem kieruje działalnością i rozwojem przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku i tym samym przyczynia się do budowania marki województwa poza granicami regionu i kraju. Doceniony zostanie lidera, który z zaangażowaniem buduje sukces swojego przedsiębiorstwa, wprowadza innowacyjne działania mające na celu budowanie, rozwój lub transformację biznesu i jest inspiracją dla innych.
  1. Najlepszy projekt interdyscyplinarny - kategoria mająca na celu wyłonienie zespołu, który z sukcesem realizuje interdyscyplinarny projekt łączący świat nauki ze światem biznesu. Docenione będą zespoły, które tworzą rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom i trendom w kraju oraz na świecie. Istotna będzie innowacyjność, stopień zaawansowania, skala zastosowania oraz możliwość komercjalizacji rozwiązania wypracowanego w wyniku współpracy nauki i biznesu, jak również praktyki mające na celu efektywną wymianę wiedzy i współpracę pomiędzy członkami interdyscyplinarnego zespołu. 

Udział w konkursie „Dolnośląski Gryf- Nagroda Gospodarcza” jest bezpłatny. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Ankiety konkursowe dostępne są w wersji online na stronie www.Gryfy.pl/ankiety/. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2021 roku.

Udostępnij >
T
separator