Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław wśród inteligentnych miast, przyjaznych dla klimatu

Stolica Dolnego Śląska znalazła się wśród 100 miast w Europie zakwalifikowanych do „Misji Neutralnych dla Klimatu i Inteligentnych Miast”

Miasta odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem Europejskiego Zielonego Ładu. Zajmują one zaledwie 4% powierzchni lądowej Unii Eurpejskiej, ale są domem dla 75% obywateli UE. Ponadto miasta zużywają ponad 65% światowej energii i odpowiadają za ponad 70% globalnej emisji CO2. W szczególności miasta europejskie mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia celu Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji o 55% do 2030 r. oraz, w bardziej praktyczny sposób, zapewnienie obywatelom czystszego powietrza, bezpieczniejszego transportu oraz zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i hałasu. 

Misją „Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast” jest wsparcie i promocja 100 europejskich miast w ich transformacji systemowej w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 roku jak również przekształcenie tych ośrodków w centra eksperymentu i innowacji. 
- To dla nas duże wyróżnienie! Wrocław zawsze był w awangardzie, zawsze wysoko sobie stawiał cele bycia miastem zielonym i zrównoważonym. To są trudne wyzwania, ale nie boimy się ich podejmować. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w gronie tych 100 miast, które w tej Misji będą uczestniczyły –  twierdzi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

W ramach Misji, spośród blisko 400 miast, wybrano 100. Mają one być w przyszłości miastami referencyjnymi dla tych pozostałych, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną najdalej do 2050 roku. Wybrano różne ośrodki, większe i mniejsze, o różnym położeniu geograficznym, będące również w różnych miejscach drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Właśnie po to, aby inne miasta europejskie mogły odnaleźć dogodny, adekwatny dla siebie wzorzec. Dla tych miast, które uzyskały etykietę neutralnych klimatycznie, w ramach Misji dedykowane będą specjalne środki finansowe, preferencje w ramach konkursów o środki unijne. Wrocław otrzyma też specjalne doradztwo ekspertów międzynarodowych, aby wypracować nowy model transformacji miast w centra innowacji, nowe formy zarządzania partycypacyjnego, znaleźć model ekonomiczny finansowania działań na rzecz klimatu, jak również model zintegrowanego planowania miejskiego, czy też inteligentne systemy i platformy danych. 

 - Pierwszym ważnym etapem, który potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy będzie wypracowanie kontraktu między miastem a jego mieszkańcami, biznesem, uczelniami po to, abyśmy wspólnie kreowali naszą ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej. Abyśmy się wspólnie na nią zgodzili i na końcu wspólnie ją realizowali. Jest to kluczowe w powodzeniu całego przedsięwzięcia – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. – Dlatego też bardzo duży nacisk stawiany będzie na nowe formy partycypacji, platformy współpracy, na inicjatywy oddolne, na przedsięwzięcia kreowane przez samych mieszkańców, przez lokalny biznes i uczelnie. Wyznaczenie ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej jest bardzo trudnym zadaniem z uwagi na złożoność materii. Przede wszystkim, aby Misja mogła się udać, muszą do niej przystąpić wszyscy mieszkańcy. Musimy być wspólnie przekonani o tym, że chcemy jako Wrocław osiągnąć neutralność klimatyczną i gotowi jesteśmy podjąć wysiłek, zmienić nasze nawyki i sposób, w jaki do tej pory funkcjonowaliśmy, w jaki użytkowaliśmy miasto. Wszystko po to, by redukować ślad węglowy i zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych, które generujemy – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska. 

Miasto Wrocław od wielu lat sukcesywnie realizuje działania zmierzające do wdrożenia unijnych celów na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii oraz łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatu. Realizujemy ambitną wizję przekształcenia miasta w strefę wolną od węgla, w której mieszkańcy mają dostęp do pewnej, czystej, zrównoważonej i niedrogiej energii. Wrocław dąży do tego, by Wrocław stał się miastem świadomym, odpornym, odpowiedzialnym i gotowym na wyzwania przyszłości, które chroni i rozwija swój kapitał przyrodniczy oraz zapewnia bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy swoim mieszkańcom. 

W tym celu miasto aktywnie działa na forum międzynarodowym oraz jest czynnym członkiem europejskich inicjatyw mających na celu zmianę polityki energetycznej i klimatycznej miast, w tym Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii czy Międzynarodowej Radzie na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI). Wrocław jest również sygnatariuszem listu otwartego Burmistrzów 58 miast w ramach sieci Eurocities skierowanego w 2020 roku do przewodniczących Rady Europejskiej, wyrażającego konieczność zwiększenia, przy wsparciu UE, redukcji emisji na obszarach miast do 65% do 2030 r. 

Udostępnij >
T
separator