Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław w czołówce Rankingu Miast

Stolica Dolnego Śląska zajęła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Rankingu Miast, organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich

Ranking Miast ma na celu wyłonienie samorządów najbardziej przyjaznych dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. Kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy był czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej edycji sprawdzana jest dodatkowo sprawność administracji w przypadku inwestycji biurowych i hotelowych. Ranking został też rozszerzony na wszystkie miasta o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy.

 Jak wynika z tegorocznego zestawienia, ubiegły rok we wszystkich polskich miastach okazał się najgorszym w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy na przestrzeni ostatnich 3 lat.

 – W 2019 roku odnotowany został spadek w terminowości wydawania decyzji w stosunku do 2018 roku, mimo że ich ilość utrzymała się na podobnym poziomie – twierdzi Mateusz Stachewicz, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, autor opracowania raportu. – Fakt, że znaczna część rozstrzygnięć wydawana jest z przekroczeniem przepisowego terminu pokazuje, że skomplikowanie i czasochłonność procedur procesu inwestycyjno-budowlanego są kłopotliwe nawet dla urzędów.

 W miastach wojewódzkich w ubiegłym roku wydano w sumie ponad 1000 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych. Jedynie 10,53% z nich zostało wydanych w ustawowym terminie – do 60 dni, co jest najsłabszym wynikiem od 2016 roku.

 W przypadku inwestycji biurowych i hotelowych w 2019 roku Wrocław należał do najsprawniejszych miast. Wszystkie rozstrzygnięcia inwestorzy otrzymali tu w przepisowym czasie.

 Na cenę mieszkań i stabilność rynku mieszkaniowego ogromny wpływ ma liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów i ich zdolność do elastycznego uzupełniania podaży.  

 – Doskonale widać to na przykładzie dwóch rynków, które znalazły się na początku i końcu stawki rankingu PZFD – twierdzi Katarzyna Kuniewicz, kierująca Zespołem Badań i Analiz Rynku Mieszkaniowego JLL. - W grudniu 2019 roku klienci zainteresowani zakupem mieszkania w liczącym 780 tys. mieszkańców Krakowie mogli wybierać spośród 7,5 tys. Lokali, podczas gdy w zamieszkanym przez 640 tys. osób Wrocławiu oferta wynosiła 10,1 tys. mieszkań. Oznacza to, że nowe mieszkanie mógł kupić jeden ze 104 mieszkańców Krakowa, podczas gdy we Wrocławiu ta relacja była znacznie bardziej korzystna i wynosiła 63. I to tylko wśród tych, którzy w tych miastach już oficjalnie mieszkają – dodaje.

 Ranking Miast tworzony jest w oparciu o dane przekazywane Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich przez organy administracji samorządowej w trybie dostępu do informacji publicznej.

 Polski Związek Firm Deweloperskich to największa w Polsce organizacja branżowa, która na poziomie krajowym oraz europejskim podejmuje działania na rzecz poprawy rynku nieruchomości i warunków inwestowania. PZFD zrzesza ponad 200 firm z całej Polski. Jest członkiem europejskiej federacji organizacji deweloperskich Build Europe. Działa od 2002 roku.

 Najważniejsze konkluzje tegorocznej edycji Rankingu Miast:

 •  W miastach wojewódzkich w 2019 wydano w sumie ponad 1000 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych. Jedynie 10,53% z nich zostało wydanych w ustawowym terminie – do 60 dni, co jest najsłabszym wynikiem od 2016 roku i przełamaniem tendencji poprawy sprawności urzędów w wydawaniu decyzji w ujęciu rok do roku. 42% decyzji inwestorzy otrzymali w czasie od 61 do 180 dni. Ponad jedna na cztery decyzje (25,90%) była procedowana dłużej niż 180 dni, ale krócej niż rok. Na 225 decyzji WZ – co stanowi 21,35% tych rozstrzygnięć dla inwestycji mieszkaniowych w miastach wojewódzkich – należało czekać dłużej niż rok – w tym przedziale zanotowaliśmy więc wzrost o niemal 7 pkt. Proc. w porównaniu z 2018 rokiem. 
 • W 2019 roku 25% decyzji WZ dotyczących biur w miastach wojewódzkich zostało wydanych w terminie krótszym niż 60 dni. Ponad połowa została wydana w terminie od 61 do 180 dni. 9% decyzji zostało wydanych w terminie 181 do 165 dni, a 14% – w czasie dłuższym niż rok.
 • W przypadku decyzji WZ dla inwestycji hotelowych: 15% decyzji zostało wydanych w czasie nie dłuższym niż 60 dni. W czasie od 61 do 18 dni wydano 45% rozstrzygnięć. 29% decyzji zostało wydanych w czasie od 181 dni do roku. Dłużej niż rok trwało procedowanie 11% decyzji.
 • W zakresie inwestycji mieszkaniowych – żadnej ze stolic województw nie udało się wydać wszystkich decyzji WZ w przewidzianym przepisami terminie – do 60 dni. Najszybsza w tym przedmiocie okazała się Bydgoszcz, gdzie prawie 43% rozstrzygnięć zostało wydanych w ustawowym czasie. Za nią plasują się Lublin (37,84% decyzji wydanych w terminie) i Łódź (37,50% decyzji wydanych w terminie).
 • W 6 miastach – Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze i Krakowie – żadnej decyzji WZ dla inwestycji mieszkaniowych nie udało się wydać w czasie do 60 dni.
 • W przypadku inwestycji biurowych – najsprawniejszym miastem został Białystok, gdzie wszystkie decyzje WZ dla biur zostały wydane w czasie do 60 dni. Kolejne miejsce zajmują ex aequo: Gorzów Wielkopolski, Kielce i Lublin, gdzie 2 na 3 decyzje WZ dotyczące biur zostały wydane w przepisowym terminie.
 • W przypadku WZ dla inwestycji hotelowych najszybsze w 2019 roku były Kielce – 60% decyzji wydanych w terminie. Tuż za nimi znajdują się miasta Łódź oraz Lublin. Najdłużej na decyzję WZ dla inwestycji hotelowej w 2019 roku trzeba było czekać w Krakowie i Gdańsku. 
 • W 2019 roku 57% decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkaniowych wydano w przepisowym terminie. Sytuacja wygląda lepiej niż w przypadku decyzji WZ, ale jest to spadek w stosunku do poprzedniego roku o ponad dziesięć punktów procentowych. Prawie jedna trzecia decyzji została wydana w terminie od 66 do 180 dni. Ponad 7% decyzji zostało wydanych w czasie od 181 do 365 dni, a jedynie 3% rozstrzygnięć zostało wydanych w czasie dłuższym niż rok.
 • W przypadku inwestycji biurowych 56% decyzji zostało wydanych w przepisowym terminie. 32% – w czasie między 65 a 180 dni, 7% w terminie od 181 do 365 dni, a na 5% decyzji należało oczekiwać dłużej niż rok.
 • Jeśli chodzi o hotele – 61% decyzji miało czas oczekiwania nie dłuższy niż 65 dni. 23% decyzji – od 66 do 180 dni. Na 15% inwestorzy musieli oczekiwać od 181 do 365 dni, a 1 decyzja – co stanowi 1,6% – została wydana w czasie przekraczającym rok.
 • W 2019 roku najszybsze w zakresie wydawania decyzji PNB dla inwestycji mieszkaniowych okazały się Bydgoszcz i Poznań – wszystkie z nich zostały tam wydane w czasie nie dłuższym niż 65 dni. Za nimi uplasował się Wrocław z wynikiem 99% decyzji pozwolenia na budowę wydanych w terminie. Najmniej wydanych w czasie nieprzekraczającym 65 dni zanotowano w Krakowie – niespełna 6% wszystkich decyzji wydanych w tym mieście.
 • W przypadku inwestycji biurowych w 2019 roku najsprawniejsze były miasta: Gorzów Wielkopolski, Opole, Poznań, Wrocław i Zielona Góra – wszystkie rozstrzygnięcia inwestorzy otrzymali w przepisowym czasie. Natomiast żadnej decyzji terminowo w tym przedmiocie nie wydały Kielce, Szczecin ani Toruń.
 • W przypadku inwestycji hotelowych najsprawniejszą administracją mogą się poszczycić Łódź, Poznań, Rzeszów oraz Wrocław, gdzie wszystkie rozstrzygnięcia zostały wydane w przepisowym czasie.
 • Ostatnim elementem, który podlegał badaniu, jest stopień pokrycia miast planami zagospodarowania przestrzennego. Dla badanych miast wojewódzkich przeciętnie ta wartość wyniosła 43,54%, co jest wzrostem o niewiele ponad 1 pkt. proc. w porównaniu z ubiegłym rokie
 • Najwyższą wartość osiągnął Kraków z 65,4% pokrycia powierzchni miasta mpzp. Najniższa wartość wystąpiła w Rzeszowie – pokrytym planami w zaledwie 16,9%.
fot. www.wroclaw.pl
 

 

Udostępnij >
T
separator